Restaurang- och hotellhögskolan

Möt våra doktorander

Kajsa Hult

Vad handlar din forskning om:

I mitt avhandlingsarbete studerar jag restaurangarbetares värdskap och identitetsskapande på småskaliga restaurangverksamheter. Intentionen är att skildra drivkrafter för arbetet, faktorer som påverkar görandet av värdskap samt långvarigheten i branschen. I projektet studeras restaurangarbetet som ett livsstilsarbete där en viktig utgångspunkt är att restaurangarbetet skapas i relation till det omgivande samhällets normer och värderingar som varierar över tid och rum. Med etnografisk metodologi har arbetet för avsikt att på ett nära och beskrivande vis utmärka det vardagliga restauranglivet.

Hur kan din forskning komma till nytta:

I en bransch som brottas med att bibehålla kompetens kan restaurangarbetares meningsskapande för arbetet hjälpa företagen att möta de anställdas behov. Projektet belyser även förutsättningar för god arbetsmiljö där anställda kan utvecklas. Med min forskning vill jag lyfta fram komplexiteten av värdskap, synliggöra lusten för arbetet samt bidra med att höja statusen på yrket.

Ann-Sofie Jonsson

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om måltider på sjukhus ur, främst, den äldre patientens perspektiv. Projektet syftar till att utforska äldres måltidsupplevelser med fokus på bemötandet som sker före, under och efter måltiderna och matens sensoriska kvalitet. Projektet berör även personal och deras tankar och upplevelser kring det dagliga arbetet med att servera måltider till patienterna.

 

Hur kan din forskning komma till nytta?

Min forskning kan användas som en ytterligare pusselbit för att fortsätta utveckla måltider på sjukhus så att det i förlängningen medför mindre förekomst av undernäring bland äldre patienter, vilket idag är ett vanligt förekommande problem.

Vad handlar din forskning om:

När hantverksutförande sker i ett flöde kan det uppfattas som självklart, men bakom en till synes enkel handling döljs ofta ett komplext kunnande. Hantverkarens erfarenhet och reflektion påverkar både utförande och resultat. I min forskning prövas metoder för att synliggöra servitörens hantverk som utförs vid möblering, dukning och servering. Jag undersöker servitörens hantverkskunskap genom begrepp som timing, uppmärksamhet och sinnliga bedömningar.

Hur kan din forskning komma till nytta:

Besöksnäringen behöver locka till sig fler verksamma, men också behålla de som redan är i näringen. Ett skäl till att hålla sig kvar i ett yrke är att få respekt för sin kompetens och möjlighet till utveckling. Min forskning ökar att servitörens komplexitet av kunnande blir synligt och därmed förhoppningsvis mer värderat på en arbetsmarknad.

Vad handlar din forskning om:

Jag undersöker om det finns en gastronomisk potential i en odlad mångfald och i så fall hur denna kan utveckla den nordiska gastronomin. Detta gör det möjligt för mig att ta frågor som berör ekologisk hållbarhet, måltidskultur, mathantverk, traditioner och biologisk mångfald inom matproduktion och konsumtion från diskussionsbordet till matbordet. Detta gör jag genom att kombinera biologi, hantverk och sensorik.

Hur kan din forskning komma till nytta:

Att kombinera det som är gastronomiskt intressant med det som är ekologiskt hållbart. Att använda råvaror vi har tradition av att tillverka, men i innovativa maträtter, tror jag är en ekvation som många kan ta till sig och som kan förändra matkultur på längre sikt.

Vad handlar din forskning om:

Mitt doktorandprojekt handlar om bildning i måltiden. Med bildning menar jag den praktiska klokheten, värderingsförmågor och förhållningssätt, som vi människor behöver utveckla för att växa som människor. Projektet tar utgångspunkt i utbildningen vid RHS. Syftet är att hitta arbetssätt som skapar förutsättningar för bildning att ske genom utbildningen, och öppna för livslångt lärande. 

Hur kan din forskning komma till nytta:

När vi delar måltider med andra tränas vi i ett utforskande som på flera sätt saknar självklar lösning. Vi utvärderar hur saker smakar tillsammans och vi möts och diskuterar vardagens livsfrågor. Detta handlar om bildande av generella kompetenser som kan vara till nytta också i andra situationer, och kanske kan sådan bildning göra oss till klokare samhällsmedborgare genom att stimulera vårt kritiska omdöme?