This page in English

Docentur inom ENT-fakulteten

Docent är en kompetenstitel som innebär att innehavaren har visat självständig forskningsförmåga och pedagogisk kompetens samt besitter en klart högre vetenskaplig skicklighet än vad som krävs för doktorsexamen.

Docenter antas i normalfallet i något av de ämnen som finns inrättade som huvudområden eller forskarutbildningsämnen inom ENT:

 • Biologi
 • Byggteknik
 • Datateknik
 • Datavetenskap
 • Elektroteknik
 • Företagsekonomi
 • Informatik
 • Kemi
 • Maskinteknik
 • Matematik
 • Miljövetenskap
 • Måltidskunskap
 • Måltidskunskap och värdskap
 • Nationalekonomi
 • Statistik

Berednings- och beslutsprocess

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. En lärarförslagskommitté bereder docentansökningarna inför beslut i fakultetsnämnden. Det innebär att kommittén först beslutar om en ansökan uppfyller kriterierna för att skickas för sakkunnigbedömning. När sakkunnigutlåtande kommit in lämnar kommittén ett förslag till fakultetsnämnden om att antingen anta den sökande som oavlönad docent eller att avslå ansökan.

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom ENT

Ingela Österberg

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Ingela Österberg

E-post:

Telefon: 019 301204

Rum: E3257

Ingela Österberg