This page in English

Docentur inom HS-fakulteten

Docent är en akademisk titel som innebär att innehavaren har visat självständig forskningsförmåga och pedagogisk kompetens, samt besitter en vetenskaplig skicklighet som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Docenter antas i något av de ämnen som finns inrättade som huvudområden eller forskarutbildningsämnen inom HS.

Berednings- och beslutsprocess

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. En lärarförslagskommitté bereder docentansökningarna inför beslut i fakultetsnämnden.

Följande steg ingår i processen.

 • Ansökan (som görs på särskild blankett, se nedan) skickas till registrator@oru.se.
 • Handläggaren (se nedan) granskar ansökan och begär eventuella kompletteringar från den sökande.
 • När ansökan är komplett föredrar handläggaren ärendet för Lärarförslagskommittén (LFK).
 • LFK beslutar om ansökan ska skickas för sakkunnigbedömning. 
 • Handläggaren uppmanar ämnesansvarig att lämna förslag på sakkunnig (förutsatt att LFK:s beslut var positivt).
 • LFK:s ordförande beslutar om att utse sakkunnig.
 • Handläggaren skickar underlag till sakkunnig, som förväntas vara färdig med sin bedömning inom 3 månader.
 • När sakkunnigutlåtandet har kommit föredrar handläggaren ärendet för LFK, som beslutar om de ska föreslå fakultetsnämnden att bevilja eller avslå ansökan.
 • Handläggaren föredrar ärendet för fakultetsnämnden, som fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan.
 • Handläggaren informerar den sökande om beslutet och skickar ett docentintyg om ansökan har beviljats.
 • En nybliven docent förväntas hålla en docenturföreläsning.

Sakkunnig bedömer enbart den vetenskapliga skickligheten. LFK:s beslut om att skicka ärendet för sakkunnigbedömning bygger bland annat på att de pedagogiska kraven är uppfyllda.

Hela processen tar i normalfallet minst 6 månader. Handläggaren håller den sökande informerad under ärendets gång.

Har du frågor eller funderingar inför din ansökan? Kontakta gärna handläggaren!

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom HS

Karin Gustafsson

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Karin Gustafsson

E-post: a2FyaW4uZ3VzdGFmc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303055

Rum: E3253

Karin Gustafsson