This page in English

Docentur inom HS-fakulteten

Docent är en kompetenstitel som innebär att innehavaren har visat självständig forskningsförmåga och pedagogisk kompetens, samt besitter en vetenskaplig skicklighet som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Docenter antas i normalfallet i något av de ämnen som finns inrättade som huvudområden eller forskarutbildningsämnen inom HS:

 • Engelska
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Humanistiska studier (med inriktning mot engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik eller svenska språket)
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Litteraturvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikalisk gestaltning
 • Musikpedagogik
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Retorik
 • Rättsvetenskap
 • Samhällskunskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statskunskap
 • Svenska som andraspråk
 • Svenska språket

Berednings- och beslutsprocess

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. En lärarförslagskommitté bereder docentansökningarna inför beslut i fakultetsnämnden. Det innebär att kommittén först beslutar om en ansökan uppfyller kriterierna för att skickas för sakkunnigbedömning. När sakkunnigutlåtande kommit in lämnar kommittén ett förslag till fakultetsnämnden om att antingen anta den sökande som oavlönad docent eller att avslå ansökan.

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom HS

Karin Nordström

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Karin Nordström

E-post:

Telefon: 019 303772

Rum: E3251

Karin Nordström