Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för utbildning och forskning inom Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Nämndens uppdrag

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för forskning, utbildning och samverkan inom fakulteten. I nämnden hanteras frågor om kvalitetssäkring, strategisk utveckling och uppföljning. 

På delegation av rektor och prorektor fattar nämnden beslut i ett flertal frågor på till exempel utbildningsområdet och när det gäller anställning och  utnämning. Nämnden beslutar också om fördelning av fakultetsmedel och om takbeloppet för utbildning samt om policy- och strategidokument som rör fakultetens utveckling och verksamhet. 

Tillsammans med de övriga fakultetsnämnderna har nämnden också fastställt ett flertal av de styrdokument som gäller för all utbildning vid universitetet, framförallt när det gäller utbildning på forskarnivå. 

Fakultetsnämndens uppdrag regleras dels i universitetets arbetsordning, dels i en särskild instruktion beslutad av rektor. Vilka ärenden som nämnden beslutar om framgår av delegationerna. 

Sammansättning

Fakultetsnämnden är ett kollegialt sammansatt organ där majoriteten av ledamöterna har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Dekan och prodekan är ordförande respektive vice ordförande i nämnden. Därutöver ingår fyra vetenskapligt kompetententa lärare från fakultetens institutioner (samt två suppleanter till dessa), en vetenskapligt kompetent extern person, en annan person som bedömts som lämplig för uppdraget och två studentrepresentanter. 

Ledamöterna utses genom val, förutom dekan och prodekan vilka utses av rektor, respektive studentrepresentanterna som utses av studentkåren. Mandatperioden för sittande nämnd är 2023-2026.