This page in English

Docentur inom MH-fakulteten

Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. Docentur kan sökas inom något av de ämnen som finns inrättade som huvudområden eller forskarutbildningsämnen vid Örebro universitet.

Här finns riktlinjer och ansökningsblanketter samt information om vilka huvudområden/forskarutbildningsämnen som tillhör fakulteten.

Berednings- och beslutsprocess

En lärarförslagskommitté bereder docentansökningarna inför beslut i fakultetsnämnden. Det innebär att kommittén först beslutar om en ansökan uppfyller kriterierna för att skickas för sakkunnigbedömning. När sakkunnigutlåtande kommit in lämnar kommittén ett förslag till fakultetsnämnden om att antingen anta den sökande som oavlönad docent eller att avslå ansökan.

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom MH

Martin Maltén

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Martin Maltén

E-post:

Telefon: 019 303215

Rum: E3255

Martin Maltén