This page in English

Docentur inom MH-fakulteten

Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. Docentur kan sökas inom något av de ämnen som finns inrättade som huvudområden eller forskarutbildningsämnen vid Örebro universitet.

Här finns information om fakultetens huvudområden/forskarutbildningsämnen.

Nedan finns riktlinjer, anvisning, ansökningsblankett och mall för pedagogisk meritportfölj.

Berednings- och beslutsprocess

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. En lärarförslagskommitté bereder docentansökningarna inför beslut i fakultetsnämnden.

Följande steg ingår i processen.

 •  Ansökan (som görs på särskild blankett, se nedan) skickas till registrator@oru.se.
 • Handläggaren (se nedan) granskar ansökan och begär eventuella kompletteringar från den sökande.
 • När ansökan är komplett föredrar handläggaren ärendet för Lärarförslagskommittén (LFK).
 • LFK beslutar om ansökan ska skickas för sakkunnigbedömning. 
 • Handläggaren uppmanar ämnesansvarig eller inriktningsansvarig att lämna förslag på sakkunnig (förutsatt att LFK:s beslut var positivt).
 • LFK:s ordförande beslutar om att utse sakkunnig.
 • Handläggaren skickar underlag till sakkunnig, som förväntas vara färdig med sin bedömning inom 3 månader.
 • När sakkunnigutlåtandet har kommit föredrar handläggaren ärendet för LFK, som beslutar om de ska föreslå fakultetsnämnden att bevilja (eller avslå) ansökan.
 • Handläggaren föredrar ärendet för fakultetsnämnden, som fattar beslut om att bevilja (eller avslå) ansökan.
 • Handläggaren/nämndsekreteraren informerar den sökande om beslutet och skickar ett docentintyg.
 • Den nyblivne docenten förväntas hålla en docenturföreläsning.

Hela processen tar i normalfallet minst 6 månader. Handläggaren håller den sökande informerad under ärendets gång.

Har du frågor eller funderingar inför din ansökan? Kontakta gärna handläggaren.