Sveriges medicinska fakulteters internationaliseringspris

Sveriges medicinska fakulteter instiftade 2017 ett gemensamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att stimulera och belöna insatser för ökat fokus på internationalisering av undervisning och lärande samt stärka och uppmärksamma undervisande personal i deras insatser.

Priset, som är 140 000 kronor, delas ut vartannat år till en enskild lärare eller ett arbetslag som under de senaste 3 åren på ett betydande sätt bidragit till att öka internationaliseringen inom utbildning och undervisning. Satsningen ska lyfta fram internationella dimensioner i utbildningen och fördjupa studenternas globala perspektiv. 

Priset 2024 beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet,  som sker i Örebro 11-12 april.

Nominering och val av pristagare 

  • Anställda, studenter och personer anknutna till universiteten är välkomna att nominera lärare, lärarlag eller annan undervisande personal inom sin fakultet. Det är också möjligt att nominera sig själv.
  • Nomineringsperioden är 1-29 februari 2024. Tänk på att det är bra att diskutera nomineringen med personen som ska nomineras. 
  • Nomineringsunderlag skickas via mejl till administrativ samordnare Karolin Östergård, Fakulteten för medicin och hälsa. 
  • En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer varsin lokal kandidat till priset.  Förslagen presenteras därefter för den centrala nomineringskommittén, som består av en representant per medicinsk fakultet, som slutligen utser pristagare.  Ordförande för den centrala nomineringskommittén är Dimitri Beeckman, professor i omvårdnadsvetenskap Örebro universitet. 
  • Priset beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet. 

Läs mer om internationaliseringspriset på Göteborgs universitets webbplats. Här hittar du bland annat ramverk, bedömningskriterier och tidigare års nomineringar. 

Nomineringsformulär

Administrativ samordnare, Fakulteten för medicin och hälsa

Karolin Östergård

Befattning: Administrativ samordnare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Karolin Östergård

E-post:

Telefon: 019 303605

Rum: E3208

Karolin Östergård

English version of the text

The medical faculties of Sweden established a joint award in 2017 for the internationalization of higher education at the undergraduate and advanced levels. The purpose of the award is to encourage and award efforts to enhance the focus on internationalization of teaching and learning, as well as recognize and highlight the contributions of teaching staff in their endeavors.

The prize, amounting to 140,000 Swedish kronor, is awarded every two years to an individual teacher or a team that has significantly contributed to increasing internationalization in education and teaching over the past three years. The initiative aims to emphasize international dimensions in education and deepen students' global perspectives.

The 2024 award will be decided and announced at the annual dean's meeting, scheduled to take place in Örebro on April 11-12.

Nomination and selection of the laureate

  • Employees, students, and individuals affiliated with the universities are welcome to nominate teachers, teaching teams, or other instructional staff within their faculties. Self-nominations are also accepted.
  • The nomination period is from February 1 to February 29, 2024. It is advisable to discuss the nomination with the person being nominated.
  • Nomination documents should be sent via email to the administrative coordinator Karolin Östergård at the Faculty of Medicine and Health.
  • A nomination committee at each medical faculty will select a local candidate for the award. These proposals will then be presented to the central nomination committee, consisting of one representative from each medical faculty, which ultimately determines the laureate. The central nomination committee is chaired by Dimitri Beeckman, professor of nursing at Örebro University.
  • The award decision and announcement will take place at the annual dean's meeting.