This page in English

Anders Crichton-Fock

Befattning: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post: YW5kZXJzLmNyaWNodG9uLWZvY2s7b3J1LnNl

Telefon: 019 302027

Rum: K1104

Anders Crichton-Fock
Forskningsämne

Om Anders Crichton-Fock

 Forskning

Anders Crichton-Fock är universitetslektor och forskare inom ämnet Måltidskunskap och Värdskap. Anders har sin grundutbildning från Campus Grythyttan och var en av de två första doktoranderna när ämnet måltidskunskap etablerades i slutet av 90-talet. Med intresse för måltiden i allmänhet och sommelierens hantverk i synnerhet, la Anders fram sin licentiatavhandling år 2004 ”Sinnesupplevelsens estetik: vinprovaren, i gränslandet mellan konsten och vetenskapen” i ett samarbete mellan Örebro Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Med vidare stort fokus på tysta kunskap och konstens betydelse för att kommunicera erfarenhetsbaserad kunskap – och dess verktyg för att förstå framtidens måltider och de kunskapsperspektiv och metoder som kommer krävas – la Anders fram sin doktorsavhandling 2011 ”Den arbetande gommen: vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse” inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan. En central inriktning inom detta område är studier av erfarenhetsbaserad kunskap och överföring av expertkunskaper. Inom detta område studerar Anders hur analytiska sensoriska ansatser kan kombineras med analogiska för att utveckla nya situationsbetingade metoder som kan tillämpas inom olika områden:

1) Framtagandet av multidisciplinära ansatser för att förstå inverkan av framtidens måltidskontexter; alternativa proteinkällor, konsumtion/återvinning/ökad resurseffektivitet, skapa hållbara måltider.

2) Pedagogisk träningsmodeller för att kunna lära ut och kommunicera komplexa multisensoriska erfarenheter och upplevelser. Analogiska och induktiva perspektiv och metoder som kompletterar de analytiska och deduktiva – det s.k. dubbla greppet som Anders beskriver i sin doktorsavhandling.

3) Framtida produktutvecklingsmetoder genom identifiering av konsumentkritiska attribut med multivariata- och multidisciplinära ansatser; t.ex. sensorisk analys i kombination med kemiska analys för att kunna utvärdera nya måltidsproduktionsinnovationer inom Robotik och AI. 

År 2015, efter 20 års erfarenhet som företagsledare och konsult i måltidsindustrin, med en mängd olika roller bakom sig; VD, Marketing director, inköpschef, kom Anders tillbaka till Örebro Universitet. I dag är han är involverad i en rad olika projekt som handlar om att ta sig an framtidens utmaningar inom måltidsindustrin:

      I.        Rewine The World ®- Crossmodal communication and multisensory approach to reduce food waste (Crichton-Fock, A., Spence, C., Harrington, R., Scander, H., Billing, M., Mihnea, M. Öström, Å.) Ett forskningsprojekt som Anders initierat med inriktning mot hållbarhet och ökad resursanvändning genom att återanvändning av viner som är på väg mot destruktion - I projektet ingår både internationella forskare; professor Charles Spence (University of Oxford), professor Robert J. Harrington (Washington State University), även forskare från andra institutioner vid Örebro Universitet; professor Tuulia Hyötyläinen och professor Stefan Karlsson från Institutionen för naturvetenskap och teknik samt professor Frans Prenkert från Handelshögskolan. Från Campus Grythyttan ingår professor Åsa Öström, universitetslektor Henrik Scander, universitetslektor Micha Billing, samt forskare Mihaela Mihnea. Övriga medlemmar från näringslivet är hedersdoktor Paul Svensson (Fotografiska), Elin Aronsen Beis (Foodloopz), Corentin de Tregomain (Brasri).

      II.         Man versus Machine: Sensory evaluation of robot-cultivated crop in Culinary Practices (Crichton-Fock-Herdenstam, A., Kurtser, P., Swahn, J., Arunachalam, A., Edberg, K.) Multidisciplinärt projekt inom ENT med fokus på hur inverkan av mekanisk stress i robot-odlingsbäddar (se LOMAS) påverkar nutritionsmässiga- och sensoriska aspekter av de grödor som odlas. Ett projekt som handlar om att möta framtidens odling utifrån hur det påverkar den kulinariska praktiken.

    III.         Nature versus Machine - Using novel robotics platforms for mechanical stress induction, and their effects on plant morphology, metabolism, and sensory preference (Kurtser, P., Castro-Alves, V., Crichton-Fock-Herdenstam, A, Arunachalam, A., Andreasson, H.) Multidisciplinärt projekt inom ENT med fokus på hur inverkan av mekanisk stress i robot-odlingsbäddar (se LOMAS) påverkar nutritionsmässiga- och sensoriska aspekter av de grödor som odlas. Studier som undersöker hur nya odlingstekniker påverkar framtidens konsument, både utifrån smak och preferens och näringsmässigt.

    IV.         Sommelier training in future Meal contexts– (Crichton-Fock-Herdenstam, A., Harrington, R., Liu, Y., Hammond, R., Marlowe, B., Scander, H., Billing, M., Öström, Å.) En pedagogisk studie med övergripande syfte var att studera och utveckla nya pedagogiska metoder inom ämnet Måltidskunskap. Ett annat handlade om att utveckla metoder för att förbättra kommunikationen och förståelse av komplexa måltidssituationer, genom estetiskt gestaltande grepp. Metoden har sitt ursprung från KTH men har modifierats och utvecklats för att passa sensoriska sinneskontexter. Metoden används nu i flera delar i grundutbildningen som ett pedagogiskt verktyg att lära ut och skapa förståelse för måltidsgörarens komplexa yrkeskunnande (Se artikel: Crichton-Fock-Herdenstam, A., Nilsen, A., Öström, Å., Harrington, R. (2018) Sommelier training: Dialogue seminars and repertory grid method in combination as a pedagogical tool, International Journal of Gastronomy and Food Science). Metoden har också kommit att användas internationellt efter fördjupat samarbete med Professor Robert Harrington vid Washington State University (Se artikel: Harrington, R., Liu, Y., Hammond, R., Crichton-Fock-Herdenstam, A., & Marlowe, B. (2020). International Hospitality Development: Training to Enhance Understanding of 'The Art of Hospitality' Business Model, The Routledge Companion To International Hospitality Management).

     V.         Lomas - Multidisciplinärt projekt inom ENT som handlar om att utveckla automatiserade odlingsbäddar ämnade för offentliga miljöer, restauranger etc. Vid sidan av odlingen är komposteringen av konventionellt odlade grönsaker/örter en viktig del av odlingsbäddens funktion.

 

Vid sidan av forskningsprojekt och undervisning i grundutbildningen är Anders ledamot i fakultetsnämnden för ekonomi, natur - och teknikvetenskap (ENT) (2019-). Han har även internationell tjänstgöring bakom sig vid Washington State University i egenskap av visiting assistant Professor.

 

Undervisning och handledning

Anders undervisar inom alla nivåer både inom programmet Sommelier och måltidskreatör samt Kulinarisk kock och måltidskreatör. Anders fokus ligger på Sommellerie, provningsmetodologi, mat och dryck i kombination, samt multisensorisk analys av livsmedel och måltider. Anders undervisar även inom vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori med inriktning på metoder och ansatser för fältstudier och observation samt förståelse av tyst kunnande och erfarenhetsbaserad kunskap som inte fullt ut kan artikuleras.

 

Publikationer

Anders ha publicerat en doktorsavhandling (KTH), en licentiatavhandling (Örebro universitet och KTH) samt internationella artiklar och konferensbidrag enligt nedan.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar