This page in English

Ann-Britt Zakrisson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Ann-Britt Zakrisson

Ann-Britt är distriktssköterska och medicine doktor i medicinsk vetenskap. Ann-Britt är anställd inom primärvården, Laxå vårdcentral, Region Örebro län och som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC).

Ann-Britts forskningsintresse är Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och har sedan 2005 bedrivit olika forskningsprojekt inom området. Aktuella forskningsprojekt är:

KOL-rehabilitering i primärvården med uppföljning efter tre år.

The Symptom and Function study (SAFS), patientundervisning i grupp, patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt. (Multicenterstudie, projektledning Värmland).

The Communication and Inhalation-technique study (ComIn), patientundervisning på patientens villkor med stöd av ett engelskt instrument PRISMS, som har översatts. (Multicenterstudie, Ann-Britt projektledare).

Ann-Britt ingår i en etablerad grupp i regionen, Tvärkoll på KOL (Cross-check in COPD) som är tvärprofessionell och tvärvetenskaplig bestående av läkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster som verkar i primärvården men även befattningar finns inom Universitetet i Örebro och Universitetet i Karlstad. Fem län ingår; Region Örebro Län, Region Värmland, Landstinget Dalarna, Regionen i Västmanland och Region Stockholm Läns.

Även ett internationellt samarbete är etablerat med studier över förbättrad inhalationsteknik hos patienter med astma och KOL. Samarbetande länder är Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Portugal och Grekland.

Ann-Britt har varit ordförande i Astma-, Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) vilket är en nationell sektion under Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) mellan 2014 - 2020.

Ann-Britt har uppdrag i Socialstyrelsen gällande framtagande av nationella riktlinjer för Astma- och KOL-vården där hon även är engagerad i implementeringen av riktlinjerna och ingår i olika grupperingar på nationell och regional nivå (2014-2015). Är processledare för LAG astma/KOL i Region Örebro län sedan 2019.

Ann-Britt har haft en del av sin tjänst i den övergripande HTA-enheten CAMTÖ i Region Örebro Län som även har ett större regionalt uppdrag och arbetar nära SBU som avslutades 17-12-31.

Handledning

Ann-Britt är bihandledare till Annika Lindh, Charlotte Ryman och Anna Watz, doktorander vid Örebro Universitet, samt Therese Sterner Lunds Universitet som disputerade i april 2020.

Handlett Dorthe Gaby Bove, doktorand i Köpenhamn, Danmark.

Ann-Britt har handlett till examination ca 15 kandidat-uppsatser, två magister-uppsatser och två enskilda ST-uppsatser. Seminariehandledare för ST-arbeten i kursen Vetenskapligt förhållningssätt sedan 2017.

Ann-Britt har varit kursansvarig för en uppdragsutbildning (vt-15), Omvårdnad vid astma, allergi och KOL för barn och vuxna, vid Örebro Universitet för sjuksköterskor, 15hp på avancerad nivå.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript