Forskningsprojekt

Övervikt och fetma - en interventionsstudie i primärvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bakgrund
Övervikt och fetma är ett växande problem såväl bland barn som hos vuxna i Sverige och övriga delar av västvärlden men har också uppmärksammats som ett begynnande problem även i utvecklingsländer. I Sverige beräknas idag 2 miljoner människor vara överviktiga och 500 000 lida av fetma enligt SBU rapporten om fetma, utkommen 2002 och 2005. Orsaker till övervikt och fetma anses vara flerfaldig. Ärftliga, sociala, beteendemässiga och kulturella faktorer anses spela störst roll men även förändringar i livsstil rörande kost och fysisk aktivitet har en stor betydelse. En långvarig bestående övervikt eller fetma leder med tiden till hälsoproblem av olika slag. Kunskapen om hur man kan få en varaktig viktnedgång och hur man bäst når detta behöver ökas.

Syfte
En interventionsstudie för att se på den långsiktiga effekten av ett interventionsprogram som riktar sig till vuxna som söker i primärvården i Örebro län för övervikt eller fetma eller sjukdomstillstånd relaterade till övervikt eller fetma (typ 2 diabetes, hypertoni, kranskärlssjukdom, hyperlipidemi, gallsten, ledbesvär) och som själva önskar åstadkomma minst en 5 % viktreduktion jämfört med utgångsvikten som del i sin behandling.

Material
Personer som är över 18 år men yngre än 70 år, har en vikt som motsvarar BMI över 25 men under 30, d v s övervikt samt för män har ett midjemått över 94 cm eller för kvinnor har ett midjemått över 80 cm. Både män och kvinnor som har ett BMI över eller lika med 30 men under 40, d v s fetma. Både de med övervikt och de med fetma kan också ha typ 2 diabetes, hypertoni, kranskärlssjukdom, genomgången hjärtinfarkt, hyperlipidemi, gallsten eller ledbesvär. Målet är att få in 150 individer totalt på de 8 vårdcentraler i länet som deltar.

Metod
Individerna randomiseras till två olika intensiva interventionsprogram  med kost-, rök- alkohol- och motionsråd. På varje vårdcentral samarbetar läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster kring dessa olika livsstilsåtgärder anpassade till varje individ som kan genomföras enskild eller i grupp. Förutom att vikten följs upp med regelbundna återbesök kontrolleras en rad olika blodprover och hälsoenkäter besvaras.

Aktuellt läge
129 personer var inkluderade  t o m sista maj 2006 då vi avslutade inklusionsperioden på de 8 vårdcentraler i länet som deltager i studien. Studien är avslutad och inskickad till en medicinsk tidskrift för bedömning.

 

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • George Lohse, Örebro Läns Landsting