This page in English

Anna Jonasdottir

Befattning: Professor emerita Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F3239

Anna Jonasdottir

Om Anna Jonasdottir

Anna G. Jónasdóttir är professor emerita i genusvetenskap och verksam inom Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS). Hon har en samhällsvetenskaplig bakgrund.

Anna Jónasdóttirs forskningsintressen avser kritik och konstruktiv idéutveckling inom samhällsteori och politisk teori; särskilt (i) nyligen aktualiserade frågor i många akademiska discipliner om betydelsen av kärlek som social och politisk kraft-/maktkälla i vår tid; samt (ii) olika förståelser av makt, särskilt om förhållandet mellan de mänskliga makterna/krafterna/förmågorna (human powers) och gängse syn på makt som dominans. Hon relaterar här till och går vidare från frågor som hon undersökt tidigare, främst i "Love Studies. A (Re)New(ed) Field of Feminist Knowledge Interests" (2014) och "What Kind of Power is 'Love Power'?" (2011; även i "The Difference that Love (Power) Makes" (2018).

Anna Jónasdóttir var den första professorn i genusvetenskap vid Örebro universitet (2001-2009) och en av de första i Sverige. Innan dess hade hon olika adjunkt- och lektorsanställningar i sociologi och statskunskap vid dåvarande Högskolan i Örebro samt i kvinnostudier (nu genusvetenskap) vid Göteborgs universitet. Hon ledde det mångvetenskapliga Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet från starten och tillsammans med prof Nina Lykke, Tema genus, Linköpings universitet, initierade hon den organiserade samverkan om genusforskning mellan de två lärosätena som nu omfattar även Karlstads universitet. Bland de olika uppdrag som Anna Jónasdóttir haft genom åren kan nämnas expertuppdrag (1995-97) i Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män ("Kvinnomaktutredningen"). Under 1990-talet innehade hon en fem-årig postdoktoral forskartjänst (jämställdhetsforskning med inriktning på statsvetenskap) vid dåvarande HSFR.

Anna disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 1991 på avhandlingen Love Power and Political Interests och blev antagen som oavlönad docent vid samma institution 1997.

Den 18 juni 2015 blev Anna Jónasdóttir hedersdoktor i statsvetenskap vid Íslands universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)