This page in English

Anna Jonasdottir

Tjänstetitel: Professor emerita Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna Jonasdottir

Om Anna Jonasdottir

Anna G. Jónasdóttir är professor emerita i genusvetenskap och har en samhällsvetenskaplig bakgrund. Hon är adjungerad ledamot i styrelsen för Institutet för tematisk genusvetenskap (GI) (samverkan mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Linköpings universitet) samt ledamot i styrgruppen för The GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (www.gexcel.org).

Anna Jónasdóttirs forskningsintressen är samhällsteori och politisk teori, särskilt teorikritik och teoriutveckling om (i)maktförhållanden mellan könen och kärlekens betydelse i samhällen där kvinnor och män är formellt jämlika, (ii) olika perspektiv på intersektionalitet; och(iii) relationen mellan maskulinitetsstudier och feministisk teori. Hennes senaste publikationer är: (samred med Ann Ferguson) är Love. A Question for Feminism in the Twenty-First Century (Routledge 2014) och (samred med Adriana García-Andrade och Lena Gunnarsson) Feminism and the Power of Love. Interdisciplinary Interventions (Routledge 2018).

Hon arbetar för närvarande med följande projekt:

Feminist Theorizings of Intersectionality. Transversal Dialogues and New Synergies (samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet), finansierat av Vetenskapsrådet (2012-2016). Tillsammans med prof Liisa Husu, prof Jeff Hearn och universitetslektor, docent Sofia Strid leder Anna Jónasdóttir två av projektets fyra delprojekt.

Anna Jónasdóttir var den första professorn i genusvetenskap vid Örebro universitet (2001-2009) och en av de första i Sverige. Innan dess hade hon olika adjunkt- och lektorsanställningar i sociologi och statskunskap vid dåvarande Högskolan i Örebro samt i kvinnostudier (nu genusvetenskap) vid Göteborgs universitet. Hon ledde det mångvetenskapliga Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet från starten och tillsammans med prof Nina Lykke, Tema genus, Linköpings universitet, initierade hon den organiserade samverkan om genusforskning mellan de två lärosätena som nu omfattar även Karlstads universitet. Bland de olika uppdrag som Anna Jónasdóttir haft genom åren kan nämnas expertuppdrag (1995-97) i Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män ("Kvinnomaktutredningen"). Under 1990-talet innehade hon en fem-årig postdoktoral forskartjänst (jämställdhetsforskning med inriktning på statsvetenskap) vid dåvarande HSFR.

Anna disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 1991 på avhandlingen Love Power and Political Interests och blev antagen som oavlönad docent vid samma institution 1997.

Den 18 juni 2015 blev Anna Jónasdóttir hedersdoktor i statsvetenskap vid Íslands universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)