This page in English

Anna Jonasdottir

Tjänstetitel: Professor emerita Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303012

Rum: F3235

Anna Jonasdottir

Om Anna Jonasdottir

Anna G. Jónasdóttir är professor emerita i genusvetenskap och har en samhällsvetenskaplig bakgrund. Hon är adjungerad ledamot i styrelsen för Institutet för tematisk genusvetenskap (GI) (samverkan mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Linköpings universitet) samt ledamot i styrgruppen för The GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (www.gexcel.org).

Anna Jónasdóttirs forskningsintressen är samhällsteori och politisk teori, särskilt teorikritik och teoriutveckling om (i)maktförhållanden mellan könen och kärlekens betydelse i samhällen där kvinnor och män är formellt jämlika, (ii) olika perspektiv på intersektionalitet; och(iii) relationen mellan maskulinitetsstudier och feministisk teori. Hennes senaste publikationer är: (samred med Ann Ferguson) är Love. A Question for Feminism in the Twenty-First Century (Routledge 2014) och (samred med Adriana García-Andrade och Lena Gunnarsson) Feminism and the Power of Love. Interdisciplinary Interventions (Routledge 2018).

Hon arbetar för närvarande med följande projekt:

Feminist Theorizings of Intersectionality. Transversal Dialogues and New Synergies (samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet), finansierat av Vetenskapsrådet (2012-2016). Tillsammans med prof Liisa Husu, prof Jeff Hearn och universitetslektor, docent Sofia Strid leder Anna Jónasdóttir två av projektets fyra delprojekt.

Anna Jónasdóttir var den första professorn i genusvetenskap vid Örebro universitet (2001-2009) och en av de första i Sverige. Innan dess hade hon olika adjunkt- och lektorsanställningar i sociologi och statskunskap vid dåvarande Högskolan i Örebro samt i kvinnostudier (nu genusvetenskap) vid Göteborgs universitet. Hon ledde det mångvetenskapliga Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet från starten och tillsammans med prof Nina Lykke, Tema genus, Linköpings universitet, initierade hon den organiserade samverkan om genusforskning mellan de två lärosätena som nu omfattar även Karlstads universitet. Bland de olika uppdrag som Anna Jónasdóttir haft genom åren kan nämnas expertuppdrag (1995-97) i Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män ("Kvinnomaktutredningen"). Under 1990-talet innehade hon en fem-årig postdoktoral forskartjänst (jämställdhetsforskning med inriktning på statsvetenskap) vid dåvarande HSFR.

Anna disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 1991 på avhandlingen Love Power and Political Interests och blev antagen som oavlönad docent vid samma institution 1997.

Den 18 juni 2015 blev Anna Jónasdóttir hedersdoktor i statsvetenskap vid Íslands universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Jonasdottir, A. G. (2016). Dr. Anna G. Jonasdottir: Acceptance Speech for Honorary Doctorate from Faculty of Political Science, University of Iceland. Given 18th of June, 2015. Stjornmal og Stjornsysla / The Icelandic Review of Politics & Administration, 12 (1).
Gunnarsson, L. & Jónasdóttir, A. G. (2016). För ett brett fält av feministiska kärleksstudier. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (2), 3-10.
Jónasdóttir, A. G. (2011). ¿Qué clase de poder es "el poder del amor"?. Sociológica, 26 (74), 247-273.
Jónasdóttir, A. G. (2005). Feminism och forskning - vem stal förändringsperspektivet?. Socialistisk debatt (1), 73-87.
Jónasdóttir, A. G. (2002). Kärlekskraft: feministiska frågor och Marx metod. Häften för Kritiska Studier (2-4), 16-32.
Jónasdóttir, A. G. (1998). Kvinnoord i Norden: varför använda "genus" när "kön" finns?. Nytt fra NIKK (2), 8-9.
Jónasdóttir, A. G. (1988). Does sex matter to democracy?. Scandinavian Political Studies, 11 (4), 299-322.
Jónasdóttir, A. G. (1988). Gemensamt och specifikt i kvinnoförtrycket. Häften för Kritiska Studier (2), 35-45.
Jónasdóttir, A. G. (1987). Patriarkat, marxism och tvåsystemteori. Häften för Kritiska Studier (4), 34-57.
Jónasdóttir, A. G. (1985). Kvinnors intressen och andra värden. Kvinnovetenskaplig tidskrift (2), 17-33.
Halsaa, B. , Hedlund-Ruth, G. & Jónasdóttir, A. G. (1984). Patriarkatet existerar. Statsvetenskaplig Tidskrift (3), 276-277.

Artiklar, recensioner

Jónasdóttir, A. G. (1994). Den politiske betydningen av kjønn [av Hege Skjeje]. Statsvetenskaplig Tidskrift (2), 215-219.
Jónasdóttir, A. G. (1984). Helga Maria Hernes: Staten – kvinner ingen adgang? Oslo: Universitetsforlaget 1982. Statsvetenskaplig Tidskrift (3), 285-286.

Böcker

Jónasdóttir, A. G. (1994). Why women are oppressed. Philadelphia: Temple University Press.
Jónasdóttir, A. G. (1993). El poder del amor: le importa el sexo a la democracia?. Madrid: Ediciones Catedra (Feminismos Series 13).
Jónasdóttir, A. G. (1984). Kvinnoteori: några perspektiv och problem inom kvinnoforskningens teoribildning. Örebro: Högskolan i Örebro (Skriftserien / Högskolan i Örebro 32).

Doktorsavhandlingar

Jónasdóttir, A. G. (1991). Love Power and Political Interests: Towards a Theory of Patriarchy in Contemporary Western Societies. (Doctoral dissertation). Göteborg:

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonasdottir, A. G. (2018). The difference that love (power) makes. I: Adriana García-Andrade, Lena Gunnarsson and Anna G. Jónasdóttir, Feminism and the Power of Love: Interdisciplinary Interventions. London and New York: Routledge.
Gunnarsson, L. , García-Andrade, A. & Jonasdottir, A. G. (2018). The Power of Love: Towards an interdisciplinary and multi-theoretical feminist love studies. I: Adriana García-Andrade, Lena Gunnarsson and Anna G. Jónasdóttir, Feminism and the power of love: Interdisciplinary Interventions. London and New York: Routledge.
Jónasdóttir, A. G. & Ferguson, A. (2014). Introduction. I: Anna G. Jónasdóttir and Ann Ferguson, Love: A Question for Feminism in the Twenty-First Century (ss. 1-10). New York and London: Routledge.
Jónasdóttir, A. G. (2014). Los estudios acerca del amor: un renovado campo de interés para el conocimiento. I: Adriana García Andrade & Olga Sabido Ramos, Cuerpo y afectividad en la sociedad contemporánea: Algunas rutas del amor y la experiencia sensible en las ciencias sociales (ss. 39-80). San Pablo: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Jónasdóttir, A. G. (2014). Love Studies: A (Re)New(ed) Field of Feminist Knowledge Interests. I: Anna G. Jónasdóttir and Ann Ferguson, Love: A Question for Feminism in the Twenty-First Century (ss. 11-30). New York and London: Routledge.
Jónasdóttir, A. G. & Strid, S. (2011). Introduction. I: Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of Workshops 2-4 December 2010 (ss. 17-19). Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University.
Jónasdóttir, A. G. , Bryson, V. & Jones, K. B. (2011). Introduction. I: Anna G. Jonasdottir, Valerie Bryson, Kathleen B. Jones, Sexuality, gender and power: Intersectional and transnational perspectives (ss. 1-13). New York, USA and Abingdon, UK: Routledge.
Jónasdóttir, A. G. (2011). Mapping and making/re-making Love studies as a field of knowledge interests. I: Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of workshops, 2-4 December 2010 (ss. 21-29). Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University.
Jónasdóttir, A. G. (2011). Om kön och genus, kropp och politik: ett samtal med Maud fortsätter. I: Diane Sainsbury, Maritta Soininen, Kön, makt, nation: tillägnad Maud Eduards (ss. 1-13). Stockholm: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
Jonasdottir, A. G. (2011). What kind of power is 'love power'?. I: Anna G. Jonasdottir, Valerie Bryson, Kathleen B. Jones, Sexuality, gender and power: intersectional and transnational perspectives (ss. 45-59). New York, NY: Routledge.
Strid, S. & Jónasdottir, A. G. (2010). Introduction. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report. Vol. 8: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time – a question for feminism: spring 2010 (ss. 17-19). Örebro: Örebro University.
Jónasdóttir, A. G. (2010). Love in our time: a question for feminism: presentation of research theme 10. I: Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report volume VIII: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Spring 2010 (ss. 19-29). Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University.
Jónasdóttir, A. G. (2009). Feminist questions, Marx's method and the theorisation of ‘love power’. I: Anna G. Jónasdóttir, Kathleen B. Jones, The political interests of gender revisited: redoing theory and research with a feminist face (ss. 58-83). Manchester: Manchester University Press.
Jónasdóttir, A. G. (2009). Gender relations and historical materialism - still a contested connection: a critique of Frigga Haug. I: Cecilia Åsberg, Gender delight: science, knowledge, culture, and writing ... : for Nina Lykke (ss. 357-367). Linköping: Linköping University.
Jónasdóttir, A. G. & Jones, K. B. (2009). Out of epistemology: feminist theory in the 1980s and beyond. I: Anna G. Jónasdóttir, Kathleen B. Jones, The political interests of gender revisited: redoing theory and research with a feminist face (ss. 17-57). Manchester: Manchester University Press.
Jónasdóttir, A. G. & Jones, K. B. (2009). The political interests of gender revisited: reconstructing feminist theory and political research. I: Anna G. Jónasdóttir, Kathleen B. Jones, The political interests of gender revisited: redoing theory and research with a feminist face (ss. 1-16). Manchester: Manchester University Press.
Jónasdóttir, A. G. (2003). Berit Ås kvinnokulturansats – dess teoretiska karaktär och utvecklingspotential. I: Ingrid Morken, Festskrift til Berit Ås: på 75-årsdagen 10. april 2003. Oslo: Kvinneuniversitetet Kondor.
Jónasdóttir, A. G. & von der Fehr, D. (1998). Introduction: ambiguous times – contested spaces in the politics, organization and identities of gender. I: Drude von der Fehr, Bente Rosenbeck, Anna G. Jónasdóttir, Is there a Nordic feminism?: Nordic feminist thought on culture and society (ss. 1-20). London: UCL Press.
Jónasdóttir, A. G. (1997). Inledning: Institutioner i förändring och jämställdhetens framtid. I: Anna G. Jónasdóttir, Styrsystem och jämställdhet: institutioner i förändring och könsmaktens framtid : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män (ss. 1-19). Stockholm: Fritzes.
Jónasdóttir, A. G. (1994). Kärleksmakt och politiska intressen. I: Anna G. Jónasdóttir, Gunnela Björk, Teorier om patriarkatet: betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer (ss. 53-72). Örebro: Kvinnovetenskapligt forum, Högsk..
Jónasdóttir, A. G. (1993). Patriarkat som samhällsteoretiskt problem. I: Liselotte Jakobsen, Jan Ch. Karlsson, Jämställdhetsforskning: sökljus på Sverige som jämställdhetens förlovade land (ss. 71-89). Karlstad: Högskolan i Karlstad.
Jónasdóttir, A. G. (1992). Har kön någon betydelse för demokratin?. I: Gertrud Åström, Yvonne Hirdman, Kontrakt i kris: om kvinnors plats i välfärdsstaten (ss. 205-236). Stockholm: Carlsson.
Jónasdóttir, A. G. (1992). Le interesa el sexo a la democracia?. I: Silvia Chejter, Barbara Nelson, El sexo natural del estado: Mujeres: Alternativas para la decada de los 90. Montevideo: Nordan Communidad.
Jónasdóttir, A. G. , Landby Eduards, M. & Gustafsson, G. (1989). Könsmakt och maktlöshet i nationalstaten. I: Kvinnors makt och inflytande: forskningsöversikt och forskningsbehov (ss. 25-52). Stockholm: JÄMFO.
Jones, K. B. & Jónasdóttir, A. G. (1988). Introduction: gender as an analytical category in political theory. I: Kathleen B. Jones, Anna G. Jónasdóttir, The political interests of gender: developing theory and research with a feminist face (ss. 1-10). London: Sage.
Jónasdóttir, A. G. (1988). On the concept of interest, women´s interests, and the limitations of interest theory. I: The political interests of gender: developing theory and research with a feminist face (ss. 33-65). London: Sage.
Jónasdóttir, A. G. (1987). I kvinnors intresse: förtrycksfri form och öppet innehåll. I: Aino Saarinen, Eva Hänninen-Salmelin, Marja Keränen, Kvinnor och makt: kvinnoperspektiv på 'välfärdsstaten'. Tammerfors: Tammersfors universitet, Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutionen.
Jónasdóttir, A. G. (1986). Kön, makt, politik: sammanfattning av en pågående teoriutveckling om grundvalarna i det formellt jämlika samhällets mansvälde. I: Hillevi Ganetz, Evy Gunnarsson, Anita Göransson, Feminism och marxism: en förälskelse med förhinder : en antologi (ss. 147-169). Stockholm: Arbetarkultur.
Jónasdóttir, A. G. (1983). Hon för honom – han för staten: om Hobbes' och Lockes kvinnosyn. I: Maud Eduards, Kön, makt, medborgarskap: kvinnan i politiskt tänkande från Platon till Engels (ss. 55-86). Stockholm: Liber.
Hedlund-Ruth, G. & Jónasdóttir, A. G. (1983). Statsvetenskap. I: Om hälften vore kvinnor ---: kvinnor i forskningen : Jämställdhetskommitténs betänkande om kvinnorna i forskningen (ss. 94-99). Stockholm: Liber/Allmänna förlaget.

Konferensbidrag

Strid, S. & Jónasdóttir, A. G. (2014). Feminist theorizing of intersectionality. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Jónasdóttir, A. G. (2008). Gender, sexuality and global change: welcome and a presentation of the research theme. I: Lena Gunnarsson, Anna G Jónasdóttir, Gunnel Karlsson, GEXcel work in progress report Vol. 2, proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, sexuality and global change, Fall 2007. Örebro: Örebro university.
Jónasdóttir, A. G. (2007). Theme 1: gender, sexuality and global change. I: Stine Adrian, Malena Gustavsson, Nina Lykke, GEXcel work in progress report. Vol. 1 proceedings from GEXcel kick-off conference : december 2007. Linköping/Örebro: Linköping university/Örebro university.
Jónasdóttir, A. G. (1996). Genusperspektiv på statsvetenskap. I: Genusperspektiv i forskningen. Konferensbidrag vid Seminarium om genusperspektiv i forskningen, 1995 (ss. 73-87). Stockholm: Fritze.
Jónasdóttir, A. G. (1991). Könsbegreppet i samhällsvetenskapen: tre kontroverser. I: Könsrelationernas betydelse som vetenskaplig kategori rapport från ett seminarium den 24 och 25 november 1990. Konferensbidrag vid Seminarium den 24 och 25 november 1990 (ss. 29-54). Stockholm: JÄMFO.
Jónasdóttir, A. G. (1986). Kön, maktens kriterier och mansväldets legitimitet. I: Makt och kön rapport från ett seminarium 17-18 oktober 1985. Konferensbidrag vid Seminarium 17-18 oktober 1985 (ss. 58-83). Stockholm: JÄMFO.

Proceedings (redaktörsskap)

Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2011). GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of workshops 2-4 December 2010. Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 15).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2010). GEXcel work in progress report volume VIII: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Spring 2010. Örebro, Linköping: Örebro University, Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 14).
Gunnarsson, L. (ed.) , Jónasdóttir, A. G. (ed.) & Karlsson, G. (ed.) (2008). GEXcel Work in Progress Report. Volume II: Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Fall 2007. Örebro: Örebro university (CFS report series 7).

Rapporter

Jónasdóttir, A. G. (2009). ¿Es la explotación sólo algo malo o… qué tipo de poder es el poder del amor?. Castelló: Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades, Universitat Jaume I.
Jónasdóttir, A. G. (2009). Is exploitation only bad? Or what kind of power is lover power?. Castelló: Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades. Universitat Jaume I,Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades, Universitat Jaume I.

Samlingsverk (redaktör)

García-Andrade, A. (ed.) , Gunnarsson, L. (ed.) & Jonasdottir, A. G. (ed.) (2018). Feminism and the Power of Love: Interdisciplinary Interventions (1ed.). London and New York: Routledge (Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality 23).
Jónasdóttir, A. G. (ed.) & Ferguson, A. (ed.) (2014). Love: A Question for Feminism in the Twenty-First Century (1:aed.). New York and London: Routledge (Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality 14).
Jónasdóttir, A. G. (ed.) , Bryson, V. (ed.) & Jones, K. B. (ed.) (2011). Sexuality, gender and power: intersectional and transnational perspectives. New York, US and Abingdon, UK: Routledge (Routledge advances in feminist studies and intersectionality 3).
Jónasdóttir, A. G. (ed.) & Jones, K. B. (ed.) (2009). The political interests of gender revisited: redoing theory and research with a feminist face. Manchester: Manchester University Press.
von der Fehr, D. (ed.) , Rosenbeck, B. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (1998). Is there a Nordic feminism?: Nordic feminist thought on culture and society. London: UCL Press (Gender, change & society ).
Jónasdóttir, A. G. (ed.) & Björk, G. (ed.) (1994). Teorier om patriarkatet: betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer. Örebro: Högskolan i Örebro (Kvinnovetenskapligt forums skriftserie 2).
Jones, K. B. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (1988). The political interests of gender: developing theory and research with a feminist face. London: Sage (Sage modern politics series 20).