This page in English

Anna L Jonhed

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301391

Rum: L2335

Anna L Jonhed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Anna L Jonhed

Anna L Jonhed (tidigare Forssell) är socionom och disputerad i socialt arbete sedan våren 2016.

Annas primära forskningsintresse är barns utsatthet och offerskap och hon forskar just nu kring barns upplevelser av våld i familjen, med särskilt fokus på pappa-barnrelationen i familjer där pappa varit våldsam mot mamma. Övriga forskningsintressen är föräldraskap och föräldrars omsorgsförmåga i familjer där det förekommer våld.

Anna undervisar på socionomprogrammet samt på uppdragsutbildningar i samarbete med dels Kvinnocentrum i Örebro och dels Kriminalvården om våld i familjen, föräldraskapande i familjer som lever med våld, maktaspekter och genusperspektiv samt har uppsatshandledning på C-nivå.

Anna var under åren 2008-2011 aktiv medlem i forskarnätverket "Nordic research on interventions to protect and support children exposed to violence in their family".

Förutom avhandlingsarbetet har Anna under de senaste åren genomfört en samverkansutvärdering av Barnahus Skaraborg som blev klar våren 2015. Den är beställd av Skövde kommun och Barnahus Skaraborg.

Ett annat projekt görs i samarbete med Socialstyrelsen och kallas "Oönskade effekter i socialt arbete". Detta är ett pilotprojekt som syftar till att kartlägga "biverkningar" av det sociala utrednings- och behandlingsarbetet. Projektet avslutas under första kvartalet 2017.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Cater [Källström Cater], Å. & Forssell, A. (2014). Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV): relative neglect and children’s needs. Child & Family Social Work, 19 (2), 185-193.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonhed, A. L. & Glatz, T. (2019). Utsatthet för våld inom familjen. I: B. Johansson & Å. Källström, Barns och ungas utsatthet (ss. 21-46). Lund: Studentlitteratur AB.
Källström, Å. & Jonhed, A. L. (2019). Våld i ungas kärleksrelationer. I: Johansson, Björn & Källström, Åsa, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 63-79). Lund: Studentlitteratur AB.
Jonhed, A. L. (2018). Att bevittna våld i föräldrarelationen - konsekvenser för barn. I: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (ss. 170-178). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. (2018). Barns upplevelser av våld. I: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (ss. 161-169). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. (2018). Föräldrarnas separation och samhällets ansvar. I: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (ss. 179-190). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. & Bennich, M. (2018). Samverkansrelationer mellan socialarbetare och andra yrkesgrupper. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 262-278). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. , Källström, Å. & Glatz, T. (2018). Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 138-153). . Liber.

Konferensbidrag

Cater, Å. , Forssell, A. , Almqvist, L. & Almqvist, K. (2009). Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld i sin familj. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm 13 november 2009.

Manuskript

Rapporter

Jonhed, A. L. (2016). Utvärdering av Barnahus Skaraborg: Samverkan över kommun- och myndighetsgränser. Örebro Universitet (Working Papers and Reports 6).
Broberg, A. , Almqvist, L. , Axberg, U. , Grip, K. , Almqvist, K. , Sharifi, U. , Cater, Å. , Forssell, A. & et al. (2011). Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.