This page in English

Anna L Jonhed

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: YW5uYS5sLmpvbmhlZDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301391

Rum: L2335

Anna L Jonhed
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna L Jonhed

Anna L Jonhed (tidigare Forssell) arbetar som lektor i socialt arbete. Hon är utbildad socionom och disputerade i socialt arbete våren 2016 på en avhandling om relationen mellan barn och en våldsutövande pappa.

Annas primära forskningsintresse är barns utsatthet och offerskap. Just nu är hon en del av forskningsteamet i RISKSAM-studien där hon arbetar med att studera livskvalitet och riskhanteringsstrategier hos mammor och barn som har erfarenheter av våld i nära relationer eller stalkning. Tidigare studier har haft särskilt fokus på barns upplevelser av våld i familjen, med särskilt fokus på pappa-barnrelationen i familjer där pappa varit våldsam mot mamma. Övriga forskningsintressen är föräldraskap, frågor om vårdnad och umgänge och föräldrars omsorgsförmåga i familjer där det förekommer våld.

Anna undervisar på socionomprogrammet vid Örebro universitet samt på olika kurser på Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet om våld i familjen, föräldraskapande i familjer som lever med våld, maktaspekter och genusperspektiv samt har uppsatshandledning på C- och D-nivå.

Anna var under åren 2008-2011 aktiv medlem i forskarnätverket "Nordic research on interventions to protect and support children exposed to violence in their family".

Under de senaste åren har Anna genomfört utvärderingar av Barnahus samt studier av insatsen "Kids' Club" - en stödinsats för barn som bevittnat våld mot sin förälder.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter