This page in English

Anna L Jonhed

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301391

Rum: L2335

Anna L Jonhed
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna L Jonhed

Anna L Jonhed (tidigare Forssell) arbetar som lektor i socialt arbete. Hon är utbildad socionom och disputerade i socialt arbete våren 2016 på en avhandling om relationen mellan barn och en våldsutövande pappa.

Annas primära forskningsintresse är barns utsatthet och offerskap. Just nu är hon en del av forskningsteamet i RISKSAM-studien där hon arbetar med att studera livskvalitet och riskhanteringsstrategier hos mammor och barn som har erfarenheter av våld i nära relationer eller stalkning. Tidigare studier har haft särskilt fokus på barns upplevelser av våld i familjen, med särskilt fokus på pappa-barnrelationen i familjer där pappa varit våldsam mot mamma. Övriga forskningsintressen är föräldraskap, frågor om vårdnad och umgänge och föräldrars omsorgsförmåga i familjer där det förekommer våld.

Anna undervisar på socionomprogrammet vid Örebro universitet samt på olika kurser på Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet om våld i familjen, föräldraskapande i familjer som lever med våld, maktaspekter och genusperspektiv samt har uppsatshandledning på C- och D-nivå.

Anna var under åren 2008-2011 aktiv medlem i forskarnätverket "Nordic research on interventions to protect and support children exposed to violence in their family".

Under de senaste åren har Anna genomfört utvärderingar av Barnahus samt studier av insatsen "Kids' Club" - en stödinsats för barn som bevittnat våld mot sin förälder.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Cater [Källström Cater], Å. & Forssell, A. (2014). Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV): relative neglect and children’s needs. Child & Family Social Work, 19 (2), 185-193.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonhed, A. L. & Glatz, T. (2019). Utsatthet för våld inom familjen. I: B. Johansson & Å. Källström, Barns och ungas utsatthet (ss. 21-46). Lund: Studentlitteratur AB.
Källström, Å. & Jonhed, A. L. (2019). Våld i ungas kärleksrelationer. I: Johansson, Björn & Källström, Åsa, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 63-79). Lund: Studentlitteratur AB.
Jonhed, A. L. (2018). Att bevittna våld i föräldrarelationen - konsekvenser för barn. I: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (ss. 170-178). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. (2018). Barns upplevelser av våld. I: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (ss. 161-169). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. (2018). Föräldrarnas separation och samhällets ansvar. I: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (ss. 179-190). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. & Bennich, M. (2018). Samverkansrelationer mellan socialarbetare och andra yrkesgrupper. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 262-278). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. , Källström, Å. & Glatz, T. (2018). Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 138-153). . Liber.

Konferensbidrag

Cater, Å. , Forssell, A. , Almqvist, L. & Almqvist, K. (2009). Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld i sin familj. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm 13 november 2009.

Manuskript

Rapporter

Jonhed, A. L. (2016). Utvärdering av Barnahus Skaraborg: Samverkan över kommun- och myndighetsgränser. Örebro Universitet (Working Papers and Reports 6).
Broberg, A. , Almqvist, L. , Axberg, U. , Grip, K. , Almqvist, K. , Sharifi, U. , Cater, Å. , Forssell, A. & et al. (2011). Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.