This page in English

Forskningsämne

Socialt arbete

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Björn Johansson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Barn och ungdom
  • Fängelseforskning
  • Institutionsbehandling
  • Migration och social förändring
  • Mobbning
  • Profession och yrkesroll
  • Våld
  • Äldre och åldrande

Forskningsmiljöer

Den globala definitionen av socialt arbete antogs av International Federation of Social Workers (IFSW) General Meeting och International Association of Schools of Social Work (IASSW) General Assembly i juli 2014. Den svenska versionen lyder: ”Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet.”

Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken.

Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet är mångfacetterad men präglas samtidigt av gemensamma forskningsambitioner för att bemöta nya samhällsförändringar som utmanar professionens kunskaper och färdigheter. Forskningen omfattar forskargrupperna ’Barns livsvillkor och välbefinnande’, ’Globalisering, migration och social sammanhållning’, Profession och organisation i socialt arbete’ och ’Socialt arbete och omsorg i ett livslopp’. Dessa forskningsområden täcker en stor del av det sociala arbetets professionella fält, ett fält som står inför stora utmaningar, och där forskningen ämnar generera ny och adekvat kunskap för ett progressivt, framtidsorienterat och hållbart socialt arbete. 

Rapporter

Läs rapporterna i serien Working Papers and Reports Social Work

Seminarier

Läs om socialvetenskapliga seminarier vid enheten för socialt arbete

Avslutade projekt