This page in English

Forskningsämne

Socialt arbete

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Åsa Källström

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Rapporter

Läs rapporterna i serien Working Papers and Reports Social Work

Seminarier

Läs om socialvetenskapliga seminarier vid enheten för socialt arbete

Forskningen i socialt arbete bedrivs inom följande teman:

Tema barn och unga

Enhetens forskning inom temat handlar om barns och ungas relationer med andra barn och unga och med familjemedlemmar samt med yrkespersoner inom socialt arbete. Forskningen behandlar i synnerhet hur sådana relationer utvecklas och ter sig samt hur de kan förstås teoretiskt.

Publikationer inom temat.

Tema fängelseforskning

Forskningen i Örebro handlar om utvecklingen av svensk fängelsepolicy, personalens yrkesvillkor och utveckling, intagnas villkor samt hur innehåll och organisering av svensk kriminalvård lever upp till målsättningar om säkerhet och rehabilitering.

Publikationer inom temat

Tema institutionsbehandling

För att behandling av ungdomar eller vuxna som är placerade på institution, eller är föremål för öppenbaserade insatser, ska vara verkningsfull, räcker det inte med att ha evidensbaserade metoder (t.ex. KBT, Stopp och tänk, MI, ART) vissa tider, eller dagar i veckan. Hela dygnet, och alla dagar i veckan 24/7, måste sammantaget ha ett utvecklande innehåll. Utgångspunkten är beforska, och utveckla, främst institutionell behandling – utifrån både ett organisatoriskt, lednings-, innehållsligt-, personal- och klientperspektiv. I detta ligger vidare att granska det pedagogiska innehållet och syftet med olika pro-sociala aktiviteter.

Publikationer inom temat

Tema Migration och social förändring

Temat fokuserar på områden såsom transnationalism, lokalitet, tillhörighet, livsförlopp, mänskliga rättigheter, identitet, inkludering, exkludering, social integration och demokrati.

Tema mobbning

Forskningen är främst inriktad på att undersöka kränkning och mobbning i skolan och dessa sociala inkluderings-/exkluderingsprocessers betydelse för människors liv och hälsa. Forskningen berör också utvärdering av antimobbningsprogram, kriminalitet, missbruk och andra former av destruktiva beteenden, samt institutionsbehandling.

Publikationer inom temat

Tema profession och yrkesroll

Inom ramen för detta ryms teman som organisatorisk styrning kontra det professionella handlingsutrymmet, samtals- och handlingspraktiker i klientarbete, samverkan mellan myndigheter och verksamheter samt relationer som arbetsverktyg i arbete med sociala problematiker.

Publikationer inom temat

Tema våld

Enhetens forskning om våld fokuserar på sociala aspekter av s k interpersonellt våld inklusive hur våld kan förebyggas, hur personer som utsätter andra och personer som utsatts rationaliserar och beskriver sina upplevelser och behov av stöd och hjälp.

Publikationer inom temat

Tema äldre och åldrande

Forskning inom detta tema fokuserar på sociala aspekter av äldre och åldrande vad gäller t.ex. formell omsorg, dvs. organisations- och ledarskapsfrågor och informell omsorg, dvs. frågor om familj och anhörigomsorg. Forskningen i detta tema fokuserar också på frågor som livslopp och funktionshinder, olika former av utsatthet, social aspekter av att pensioneras samt frågor om migration, etnicitet, genus och maskulinitet.

Publikationer inom temat

Övrig forskning i socialt arbete

Publikationer

Exempel på mångvetenskapliga forsknings- och utvecklingsmiljöer där ämnets forskare deltar

FoU-rådet för sociala innovationer – tvärvetenskapligt forskarråd vid Örebro universitet för samarbete och forskning kring regionala utvecklingsinsatser via Regionalt centrum för sociala innovationer i Örebro län.

Institutet för handikappvetenskap (IHV) -  är en forskningsmiljö inom medicin och hälsa vid Örebro universitet men också ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Jönköping, Linköpings och Örebro universitet. Syftet med institutet är att studera olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder.

International Center against Bullying - Friends International Center against Bullying is not only a meeting point for all those working against bullying, it is also a knowledge center, and the organizational home för Friends' operations in other countries.

The Michigan-Örebro collaboration for childhood exposure to IPV research

NordForsk Network: Children exposed to violence - Nordic research on interventions to protect and support children exposed to violence in their family

Prison based drug treatment in the Nordic countries (pågående project finansierat av Nordiska rådet)

Scandinavian network of confinement research

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt