This page in English

Forskningsämne

Socialt arbete

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Björn Johansson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Barn och ungdom
  • Fängelseforskning
  • Institutionsbehandling
  • Migration och social förändring
  • Mobbning
  • Profession och yrkesroll
  • Våld
  • Äldre och åldrande

Forskningsmiljöer

Den globala definitionen av socialt arbete antogs av International Federation of Social Workers (IFSW) General Meeting och International Association of Schools of Social Work (IASSW) General Assembly i juli 2014. Den svenska versionen lyder: ”Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet.”

Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken.

Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder. Det övervägande fokuset i ett specifikt forskningsprojekt kan vara ett socialt fenomen, problem eller policy, en klientgrupp, ett socialt arbetssätt eller intervention eller social rätt och/eller frågor som rör organisationer. Det kan ha en stark, svag eller ingen koppling till ett specifikt arbetsområde. Vid Örebro universitet samlas stora delar av forskningen i socialt arbete inom forskargrupperna ovan.

Rapporter

Läs rapporterna i serien Working Papers and Reports Social Work

Seminarier

Läs om socialvetenskapliga seminarier vid enheten för socialt arbete

Avslutade projekt