This page in English

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2312

Jürgen Degner
Forskningsämne

Om Jürgen Degner

Enheten för socialt arbete

Jürgen Degner är socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete på Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR), vid Örebro universitet (ORU).

Han har tidigare bl.a. haft ledningsuppdrag som proprefekt och enhetschef på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Innan dess arbetade Degner ett tiotals års inom kriminalvården, på  behandlingshem för vuxna kvinnor samt sluten ungdomsvård, på s.k. § 12-hem inom Statens institutionsstyrelse (SiS).

Forskning

Degner söker i sin forskning bl.a. svar på: 

Varför visar en del sociala insatser för ungdomar – men även för vuxna – så svaga, eller till och med negativa resultat? Vad kan vi göra för att ändra på det? Hur säkerställer man att den verksamhet där man arbetar är och förblir kunskapsdriven, evidensbaserad och professionell?

Ungdomar, och vuxna, utvecklas i de allra flesta fall i ett sammanhang bestående av positiva familje- och vänrelationer, samt genom prosociala aktiviteter (arbete, skola och fritid). Ungdomar, och vuxna, som är föremål för socialtjänstens insatser har ofta haft helt andra förutsättningar och livsvillkor. För att komma tillrätta med klientens tidigare bristförhållanden ska insatsen, och verksamheten där insatsen genomförs, bland annat vara professionell och kunskapsdriven. Detta gäller inom såväl institutionsvård, kriminalvård, som öppenvårdbaserade insatser. Exempelvis behöver institutionsvården erbjuda en mix av både evidensbaserade metoder och en vardaglig och hemlik prosocial miljö 24 timmar/dygn, 7 dagar i veckan.

Undervisning

Degner har tilldelats studentkåren och universitetets pedagogiska pris och undervisar inom området organisation, ledarskap och behandling inom ramen för människobehandlande verksamheter. Vidare undervisar Degner i hur man kan implementera en evidensbaserad praktik på ett lättbegripligt sätt – inom socionomutbildningen, vid Örebro universitet.

Samverkan

Degner har tilldelats universitetets och Region Örebro läns samverkanspris. Han har tidigare haft omfattande samverkansprojekt med både kommunala och privata verksamheter inom såväl ungdomsvård, institutionsvård, psykiatri och LSS – och har genom handledning och coachning, tillsammans med verksamheterna, arbetat med personal- och verksamhetsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag