This page in English

Forskargrupp

Socialt arbete och omsorg i ett livslopp

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Maria Bennich

Forskningsämne

Socialt arbete och omsorg i ett livslopp är en forskargrupp inom forskarmiljön Social Work Studies som studerar sociala och individuella aspekter av äldre och åldrande, funktionsnedsättning och funktionshinder, psykisk ohälsa och återhämtningsprocesser i dagens samhälle. Detta innefattar frågor som rör formell omsorg inom ramen för biståndsbedömning, organisation, organisering samt civilsamhällets engagemang likväl frågor som rör informell omsorg, såsom familj- och anhörigomsorg. Detta studeras utifrån ett livslopp, vilket innebär barn, unga, vuxna och äldre.

Återhämtningsprocesser, rehabilitering och habilitering, på individ-, grupp- och samhällsnivå studeras utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv, såväl utifrån ett nationellt som internationellt sammanhang. Forskargruppen är inspirerad av ett tvärvetenskapligt perspektiv genom en bio-psyko-social förklaringsmodell i studier av socialt stöd för människor i utsatta situationer där målsättningen är tillgänglighet, delaktighet och jämlika levnadsvillkor i samhället för de målgrupper som studeras.