This page in English

Karin Allard

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303827

Rum: F3231

Karin Allard

Om Karin Allard

Karin Allard är verksam som lektor i specialpedagogik på Örebro universitet vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap  (HumUS). Karin har en bakgrund som förskollärare, grundlärare i årskurs f–3 och specialpedagog inom Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för specialskolan för döva och hörselskadade elever. Allard har även varit verksam som kursansvarig för utbildningar inom Arbetsmarknadsinstitutet i Pedagogisk Assistentutbildning. 

Karin Allard undervisar i förskollärar- och grundlärarprogrammet men är huvudsakligen verksam i specialpedagogprogrammet som kursansvarig och undervisande lärare för specialpedagogprogrammet i år 1 och i år 2. Karin har också varit handledare för examensarbeten inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet i år 3. Likaså har Karin varit handledare för ett antal självständiga arbeten Pedagogik C kurser. Förutom undervisning är hon med i programrådet för specialpedagogprogrammet. Hon har även arbetat med frågor som rör internationell samverkan mellan olika lärosäten. 

Allard forskar om flerspråkighet och barns/elevers möjligheter och tillgång till språkstimulerande miljöer samt i vilken mån elevernas språkliga kompetenser tas tillvara och hur skolans språkliga praktiker är organiserade. Främst är intresset riktat mot hur translanguaging som teori, praktik och metod kan omsättas i skolpraktiken. Förutom att flerspråkighet och olika språks status i Sverige däribland svenska teckenspråkets ställning, forskar Karin också om skolans möjligheter till elevers delaktighet kopplat till olika funktionsnedsättningar.  Skolans möjligheter och hinder för inkludering och likvärdig utbildning för elever i behov av särskilt stöd är ett annat aktuellt intresseområde som hon forskat om. Bland annat handlar det om hur professionsuppdraget för specialpedagoger ser ut i förhållande till deras handlingskompetens och utbildning samt hur den kan förstärkas i relation till förskolan och skolans kompetensbehov. Allard bedriver f n ett pedagogiskt utvecklingsprojekt  tillsammans med kollegor inom specialpedagogprogrammet och socialt arbete där man tittar på professions- och kunskapsutbyten i utbildningen för blivande specialpedagoger och socionomer inom ramen för uppdraget i elevhälsoteam och elevhälsofrågor.

Karin Allard har en filosofie doktorsexamen i pedagogik. Hon ingår i forskningsmiljön Utbildning och Demokrati på HumUS och är medlem i Nätverket för Translanguaging och i nätverket DHOPP (disputerade forskare med fokus på språk, kommunikation och lärande med viss anknytning till svenskt teckenspråk). Karin har också peer-reviewat i tidskriften Language Policy samt Confence volume: Canadian Centre for Studies and Research in Bilingualism and Language Planning (CCERBAL) Olbi: Translanguaging Opportunities and Challenges In a Global World.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Takala, M. , Nordmark, M. & Allard, K. (2019). University Curriculum in Special Teacher Education in Finland and Sweden. Nordic Journal of Comparative and International Education, 3 (2), 20-36.
Allard, K. & Chen Pichler, D. (2018). Multi-modal visually-oriented translanguaging among Deaf signers. Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts, 4 (3), 384-404.
Torpsten, A. , Warren, A. R. , Straszer, B. , Lindahl, C. , Siekkinen, F. , Svensson, G. , Rosén, J. , Allard, K. & et al. (2016). Transspråkande: en holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik. Lisetten (2), 32-33.

Böcker

Allard, K. & Roos, C. (2016). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande för döva barn och barn med hörselnedsättning: en systematisk litteraturstudie. Karlstad, Sweden: Karlstad University Press (Karlstad University studies 10).

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Allard, K. (2017). Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer. I: Åsa Wedin, Språklig mångfald i klassrummet (ss. 137-. Stockholm: Lärarförlaget.
Allard, K. & Wedin, Å. (2017). Translanguaging and Social Justice: The Case of Education for Immigrants who are Deaf or Hard of Hearing. I: BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer and Åsa Wedin, New Perspectives on Translanguaging and Education (ss. 90-107). Bristol, UK: Multilingual Matters.
Allard, K. & Wedin, Å. (2013). Skrift i teckenspråkiga skolmiljöer. I: Åsa Wedin och Christina Hedman, Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (ss. 209-231). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Allard, K. & Pettersson, C. (2020). ULF-projekt: Samverkan för en inkluderande elevhälsa. Konferensbidrag vid Regional skolkonferens 2020 - Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, Örebro University, Örebro, Sweden, October 28, 2020.
Allard, K. , Hjortgren, K. & Pettersson, C. (2019). Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt om programöverskridande samarbete mellan specialpedagog- och socionomprogrammet vid Örebro universitet kring samverkan, inkludering och elevhälsa. Konferensbidrag vid Nationell specialpedagogisk konferens. Samverkan för inkludering - som möjlighet och utmaning, Örebro University, Örebro, Sweden, November 13-14, 2019.
Allard, K. & Pettersson, C. (2019). Team of profession working with student health - a possibility room for collaboration and competence exchange. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research (NNDR), 15th Interdisciplinary Conference in Disability Research - Inclusion and Exclusion in the Welfare Society, Copenhagen, Denmark, May 8-10, 2019.
Allard, K. & Chen Pichler, D. (2018). Greatest challenges to implementing translanguaging practices in Swedish and American deaf contexts. Konferensbidrag vid Translanguaging: Opportunities and Challenges in a Global World (CCERBAL 2018), Ottawa, Canada, May 3-4, 2018.
Allard, K. , Nordmark, M. & Takala, M. (2017). The Education of Special Educators in Sweden and Finland. Konferensbidrag vid 14th Research Conference of the Nordic Network on Disability Research (NNDR 2017), Örebro University, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Allard, K. (2015). Comparison of deaf education in Sweden and the USA from an inclusion perspective. Konferensbidrag vid 15th Conference, Deaf Women United (DWU), Herstory: Growing & Evolving, Berkeley, USA, July 15, 2015.
Allard, K. (2015). Multilingual Education in a sign language school environment – To analyse language education from human right perspective. Konferensbidrag vid 22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED 2015), Athens, Greece, July 6-9, 2015.
Allard, K. (2015). Newly arrived pupils in Special School for the Deaf and Hard-of-Hearing. Konferensbidrag vid Translanguaging - practises, skills and pedagogy, Dalarna University, Falun, April 20-22, 2015.
Bagga-Gupta, S. , Allard, K. , St John, O. & Nordmark, M. (2008). Understanding communication and identities in culturally diverse school settings in present day Sweden: empirical explorations from 3 different language profile schools in present day Sweden. Konferensbidrag vid The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting, Göteborg.
St John, O. & Allard, K. (2007). LISA 21 project poster presentation. Konferensbidrag vid 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI 2007), Budapest, Hungary, August 28 - September 1, 2007.

Övrigt

Allard, K. (2018). Att stötta och utveckla ämnesspråk. Stockholm: Skolverket.(Lärportalen)