This page in English

Karin Allard

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: a2FyaW4uYWxsYXJkO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303827

Rum: F3231

Karin Allard

Om Karin Allard

Karin Allard är verksam som lektor i specialpedagogik på Örebro universitet vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap  (HumUS). Karin har en bakgrund som förskollärare, grundlärare i årskurs f–3 och specialpedagog inom Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för specialskolan för döva och hörselskadade elever. Allard har även varit verksam som kursansvarig för utbildningar inom Arbetsmarknadsinstitutet i Pedagogisk Assistentutbildning. 

Karin Allard undervisar i förskollärar- och grundlärarprogrammet men är huvudsakligen verksam i specialpedagogprogrammet som kursansvarig och undervisande lärare för specialpedagogprogrammet i år 1 och i år 2. Karin har också varit handledare för examensarbeten inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet i år 3. Likaså har Karin varit handledare för ett antal självständiga arbeten Pedagogik C kurser. Förutom undervisning är hon med i programrådet för specialpedagogprogrammet. Hon har även arbetat med frågor som rör internationell samverkan mellan olika lärosäten. 

Allard forskar om flerspråkighet och barns/elevers möjligheter och tillgång till språkstimulerande miljöer samt i vilken mån elevernas språkliga kompetenser tas tillvara och hur skolans språkliga praktiker är organiserade. Främst är intresset riktat mot hur translanguaging som teori, praktik och metod kan omsättas i skolpraktiken. Förutom att flerspråkighet och olika språks status i Sverige däribland svenska teckenspråkets ställning, forskar Karin också om skolans möjligheter till elevers delaktighet kopplat till olika funktionsnedsättningar.  Skolans möjligheter och hinder för inkludering och likvärdig utbildning för elever i behov av särskilt stöd är ett annat aktuellt intresseområde som hon forskat om. Bland annat handlar det om hur professionsuppdraget för specialpedagoger ser ut i förhållande till deras handlingskompetens och utbildning samt hur den kan förstärkas i relation till förskolan och skolans kompetensbehov. Allard bedriver f n ett pedagogiskt utvecklingsprojekt  tillsammans med kollegor inom specialpedagogprogrammet och socialt arbete där man tittar på professions- och kunskapsutbyten i utbildningen för blivande specialpedagoger och socionomer inom ramen för uppdraget i elevhälsoteam och elevhälsofrågor.

Karin Allard har en filosofie doktorsexamen i pedagogik. Hon ingår i forskningsmiljön Utbildning och Demokrati på HumUS och är medlem i Nätverket för Translanguaging och i nätverket DHOPP (disputerade forskare med fokus på språk, kommunikation och lärande med viss anknytning till svenskt teckenspråk). Karin har också peer-reviewat i tidskriften Language Policy samt Confence volume: Canadian Centre for Studies and Research in Bilingualism and Language Planning (CCERBAL) Olbi: Translanguaging Opportunities and Challenges In a Global World.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt