This page in English

Forskningsprojekt

Samverkan för inkluderande elevhälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2020

Kontaktperson

Charlotta Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att undersöka organisatoriska och innehållsliga aspekter av elevhälsofrågor med riktning mot en samverkande och inkluderande skola. Projektet avser att kritiskt granska, prova och sätta kunskaper kring elevhälsans hälsofrämjande arbete i ett lärandeperspektiv, samt utveckla och fördjupa kunskapen om samverkan mellan olika professioner i elevhälsoteam. För att bygga kunskap om elevhälsoteamens uppdrag och organisation studeras de multiprofessionella teamen genom deltagande observationer av elevhälsans olika professionsuppdrag och formandet av uppdraget i förhållande till skolans elevhälsofrågor. Det genomförs också intervjuer med de olika professionerna i elevhälsoteamen. Detta för att ta del av deras arbetssätt, kunskap och erfarenheter om möjligheter och dilemman med samverkan i elevhälsofrågor.

Det sammantagna syftet är således efter genomförda praktiknära studier i verksamheten genera, ny kunskap och som kan vara till nytta i verksamheten och i universitetsutbildningar. En stor del av projektets arbete sker inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning, som benämns ULF (Utveckling, Lärande och Forskning), och syftar till att utveckla och testa praktiknära forskningsmodeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän, som ska möta skolans behov.

Finansiärer

  • Örebro kommun
  • Örebro universitet

Samarbetspartners