This page in English

Forskningsmiljö

SpecUL - Specialpedagogik, Utveckling och Lärande

En stjärna formad av olika ord.

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Julie Allan

Forskningsmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande är en tvärvetenskaplig och flerdisciplinär forskningsmiljö som är öppen för deltagare från olika institutioner. Forskningsinriktningar inom miljön ställer frågor om vad kunskap, utveckling, undervisning och lärande är, för vem och hur detta kommer till. Det ingår ofta ett intresse för relationen mellan individ och samhälle och sociopolitiska aspekter av utbildning och lärande. Forskningen rör därför ofta hur aspekter av tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering på olika nivåer i utbildningssystemet.

Forskarmiljön är värd för två forskningsgrupper. Inom dessa grupper pågår samarbete om forskning som är närliggande. Miljön har därutöver tre seminarier per termin då vi möts kring gemensamma utvecklingsfrågor och texter som produceras i miljön. Den forskning som bedrivs rör framförallt följande forskningsområden:

 • Barn och elevers perspektiv på särskilt stöd
 • Kommunikation, tal, språk och hörsel
 • Matematiksvårigheter
 • Aspekter av feedback och bedömning
 • Policy och värdegrundsfrågor
 • IKT som hjälpmedel
 • Samverkan och elevhälsa
 • Barn och elevers Funktionsnedsättningar
 • Skolmåltiden 

Deltagarna i den specialpedagogiska forskningsmiljön är aktiva med forskningsprojekt, seminarieverksamhet, ansöknings och artikelskrivande, redaktörsskap, reviewarbete, nationellt och internationellt samarbete samt arrangerande av och deltagande i konferenser.

Nationella nätverk som forskarna deltar i:

 • Universal Design for Learning (UDL) - Sverige
 • Socio Political Aspects of Mathematics Education (SOCAME)
 • Children Health Intervention Learning Development- CHILD
 • Network of Educational Transitions in Sweden- NETS
 • Svenska nätverket för handikappforskning
 • DHOPP och nätverket för Translanguaging
 • Centrum för forskning om funktionshinder
 • Forskare kring barn med cochleaimplantat      

Internationella nätverk som forskarna deltar i

 • International Congress on Mathematical Education (ICME)
 • European Society for Research in Mathematics Education (ERME)
 • European Early Childhood  Education Research Association (EECERA)
 • The NOrdic Research network on Special needs education in MAthematics (NORSMA)
 • Society for Text and Discourse
 • The European Federation of Associations of Tearchers of the Deaf, FEAPDA 

Utöver detta har enskilda forskare samarbeten med forskare från Danmark, Norge, Luxemburg, Tyskland, USA och England.

Forskningsmiljön leds av en styrgrupp bestående av gästprofessor Julie Allan, docent Anne Lillvist, biträdande lektor Anette Bagger och lektor Charlotta Pettersson.