This page in English

Martina Norling

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303340

Rum: F2257

Martina Norling

Om Martina Norling

 

Martina Norling är filosofie doktor i didaktik och verksam som universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskola. Hon är utbildad förskollärare och har magisterexamen i specialpedagogik. Martina Norling undervisar främst i ämnesdidaktik med inriktning språk i förskola och skola.

Forskning

Martina Norlings forskningsintresse är språk, flerspråkighet, läs- och skrivutveckling i social språkmiljö i förskolan. Hennes forskningsintresse berör också utomhuspedagogik, kollegialt lärande, kvalitetsarbete, övergångar och samverkan i förskola, förskoleklass och grundskola.

 I ett pågående projekt forskar Martina Norling i samverkan med nordiska forskargruppen, Nordic Early Literacy Education om vilka uppfattningar, vilken praktik och vilka läs- och skrivaktiviteter som erbjuds barn i förskolan. Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur förskolepersonal utformar läs- och skrivmiljöer i nordiska förskolor.

I ett praktiknära projekt och i samarbete med Örebro kommun är syftet med forskningen att utveckla högläsningsaktiviteter och ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Syftet är också att utveckla en modell för föräldrasamverkan med flerspråkiga barn och föräldrar med annat modersmål. Modellen ska bidra med kunskap om hur föräldrasamverkan, ett interkulturellt förhållningssätt och högläsning kan stödja flerspråkiga barns mening och förståelse i texter, dess budskap och innehåll. Målet är att modellen ska integreras i förskolans systematiska kvalitetsarbete.I forskningsprojektet, Förskolan som barns språkmiljö, som var en del av Martina Norlings avhandling, Förskolan - en arena för social språkmiljö och språkliga processer studerade hon den sociala språkmiljön i förskolan. Begreppet Social språkmiljö kan beskrivas som ett vidgat perspektiv på barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling, det som sker före det formella skriftspråket.

Resultatet visar främst på tre övergripande dimensioner av innehåll för förutsättningar i förskolans sociala språkmiljö, lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa strategier. Vidare visar resultatet att det saknas förutsättningar för kompetenshöjande insatser för förskolepersonalen samt att personalen sällan har ett tydligt syfte vad det gäller undervisning om barns tidiga läs och skiftspråkande.

 

I ett projekt i samverkan med Västerås kommun och Mälardalen kompetenscentrum för lärande (MKL), har Martina tillsammans med forskarkollegor vid Mälardalens högskola undersökt förskollärares och lärares perspektiv på flerspråkiga barns språk-, skriv- och läsutveckling. Syftet med utvecklingsprojektet var att fördjupa kunskapen om didaktiska strategier i förskolan, förskoleklassen och grundskolans årskurs ett, vad gäller förutsättningar för lärande i språk-, läs- och skrivundervisning för barn i allmänhet och för flerspråkiga barn i synnerhet.  Resultatet visar på tre övergripande teman som förskollärare och lärare beskrev som förutsättningar för undervisningen: uppmärksamma olika språk (synen på flerspråkighet), undervisa och ge förutsättningar för utveckling (lärandemiljön, utforska och praktisera språk och skriftspråk, lustfyllt lärande där lek är centralt) samt riktat stöd för flerspråkiga barn (samarbete med föräldrar, samarbete med expertis och kartläggning, kamratstöd). Länkar till artiklar från projektet: 

Teacher´s Perspectives on Promoting Reading and Writing for Pupils With Various linguistic Backgrounds in Grade 1 of Primary School.

Swedish Preschool Teachers Perspectives on Multilingual Children´s Emergent Literacy Development.

En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass.

Under 22 månader har Martina Norling tillsammans med femton förskollärare i ett utvecklingsprojekt undersökt och utvecklat kunskap om social språkmiljö med specifik inriktning mot flerspråkighet i förskolan. Projektets övergripande syfte var att utveckla strategier och kunskap om förutsättningar för flerspråkiga barns lärande i social språkmiljö i förskolan. Syftet var också att pilottesta och utveckla ett instrument, The Social Language Environment – Domain (Norling, 2020) som ett stöd för personalen att använda för att didaktiskt och kritiskt konstruktivt analysera och synliggöra förutsättningar för barns språk, flerspråkighet, läs- och skrivprocesser i förskolans verksamhet. Resultatet visar att långsiktiga projekt där förskolepersonalen ges förutsättningar att vara aktiva i kompetensutvecklingsprocessen kan generera i ett hållbart lärande på vetenskaplig grund.

Artikel från projektet:

Video Recording as a Method for Swedish Preschool Teachers to Analyze Multilingual Strategies.

 

 

Undervisning

Martina Norling undervisar främst i ämnesdidaktikmed inriktning språk, social språkmiljö, flerspråkighet, läs-, och skrivlärande, utomhuspedagogik samt det som generellt berör barns lärande och utveckling i förskolan.

 

Samarbeten och uppdrag

Martina Norling ingår i den nordiska forskargruppen, Nordic Early Literacy Education (NELL).  Gruppen planerar kommande projekt så som datainsamling och artikelskrivande samt gemensam presentation vid konferenser. Det gemensamma forskningsområdet är ”early childhood literacy”. Just nu analyseras datainsamling av en enkätstudie som genomförts i Sverige, Norge och Finland. Projektet handlar om högläsning och skrivning i förskolan.

 

Hon är också med i det Nationella Literacynätverket och medlem den internationella forskargruppen, Multilingual Childhoods.

Martina Norling är World Forum Representative of Sweden. Uppdraget innebär att fungera som en kontakt mellan Sverige och styrelsen World Forum Foundation för information om barns villkor i samhället. 

Ledningsuppdrag:

Martina är programansvarig för Förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Norling, M. & Sandberg, G. (2018). Swedish Preschool Teachers Perspectives on Multilingual Children’s Emergent Literacy Development. World Journal of Educational Research, 5 (1), 1-18.
Norling, M. , Sandberg, A. & Almqvist, L. (2015). Engagement and emergent literacy practices in Swedish preschools. European Early Childhood Education Research Journal, 23 (5), 619-634.
Norling, M. (2013). Preschool staff's view of emergent literacy approaches in Swedish preschools. Early Child Development and Care, 184 (4), 571-588.
Luttropp, A. , Norling, M. & Balton, S. (2007). Intervention practice for preschool children in need of special support: a comparative analysis between South Africa and Sweden. South African Journal of Occupational Therapy, 37 (3), 22-24.

Doktorsavhandlingar

Norling, M. (2015). Förskolan: en arena för social språkmiljö och språkliga processer. (Doctoral dissertation). Västerås: Mälardalen University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Norling, M. (2021). När pennan möter pappret i en flerspråkig förskolemiljö. I: Annica Löfdahl Hultman, Katarina Ribaeus, Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber.
Norling, M. (2019). Från gester till texter: om barns förutsättningar för språk-, läs- och skrivlärande i förskolan. I: Martina Norling, Maria Magnusson, Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv (ss. 86-99). Stockholm: Liber.
Norling, M. & Sandberg, G. (2017). Förskollärares och lärares perspektiv på flerspråkiga barns språk-, skriv- och läsutveckling. I: Mia Heikkilä, Anne Lillvist, Flerspråkighet för lärande i förskola, förskoleklass och årskurs ett: perspektiv från tre samproduktionsprojekt (ss. 29-60). Västerås: School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University.
Heikkilä, M. , Lillvist, A. , Norling, M. & Wetso, G. (2017). Perspektiv från tresamproduktionsprojekt: en introduktion. I: Mia Heikkilä, Anne Lillvist, Flerspråkighet för lärande i förskola, förskoleklass och årskurs ett: perspektiv från tre samproduktionsprojekt (ss. 10-28). Västerås: School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University.
Norling, M. (2015). The Social Language Environment in Preschool: Theoretical Foundations and Didactic Implications. I: Anette Sandberg, Anders Garpelin, Children and young people in school and in society (ss. 9-25). New York: Nova Science Publishers, Inc..
Sandberg, A. & Norling, M. (2014). Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder. I: Anette Sandberg, Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd (ss. 45-62). Lund: Studentlitteratur AB.
Norling, M. (2009). Barnarbeten eller barns arbeten?. I: Tomas Saar, Solveig Hägglund, Annica Löfdahl Hultman, Det politiska barnet: bidrag till utforskandet av barn och barndom som politiska kategorier (ss. 31-41). Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogik, Karlstads universitet.

Konferensbidrag

Alatalo, T. , Norling, M. , Magnusson, M. , Tjäru, S. , Hjetland Naess, H. & Hofslundsengen, H. (2020). Høgtlesing og tidlig skriving i svenske og norske barnehager. Konferensbidrag vid Norsk Barnehageforskningskonferanse: Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer. Digital konferense, September 28-30, 2020.
Edlund, C. , Fritz, J. , Norling, M. & Lindh, C. (2018). Hur tror vi att vi lär oss?: en session om studenters uppfattningar om lärande. Konferensbidrag vid Nu 2018 – Det akademiska lärarskapet. Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Aros kongresscenter, Västerås, Sweden, October 9-11, 2018.
Norling, M. (2018). Social language environment -  preschool teacher´s didactic strategies to support multilingual children´s language and literacy learning in play activities. I: 28th EECERA Annual Conference Astract book. Konferensbidrag vid 28th EECERA Annual Conference: Early Childhood Education, Families and Communities, Budapest, Hungary, August 28-31, 2018 (ss. 67-68).
Norling, M. (2017). Children and multilingual children's conditions in language and literacy learning in preschool, preschool-class and primary school. Konferensbidrag vid 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2017), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017.
Norling, M. (2017). Social language environment – Multilingual children´s conditions to learn Swedish in Swedish preschools: Teachers´s beliefs and practices in multilingual context. I: 27th EECERA Annual Conference Abstract book. Konferensbidrag vid 27th EECERA Annual Conference: Social justice, solidarity and children's rights, Bologna, Italy, August 29 - September 1, 2017 (ss. 51-51).
Norling, M. & Lillvist, A. (2015). Let´s play! Playevents and preschool staffs strategies to support concept development in Swedish preschools. Konferensbidrag vid 43rd Nordic Educational Research Association Congress (NERA 2015), Gothenburg, Sweden, March 4-6, 2015.
Norling, M. (2013). Engagement, Emergent Literacy Practices and Quality Dimensions in Swedish Preschools. Konferensbidrag vid NFPF konferens (Nordisk förening för pedagogisk forskning), Reykjavik, Iceland, March 7-9, 2013.
Norling, M. & Almqvist, L. (2011). Children’s Voices in Early Childhood Education. Konferensbidrag vid Third conference of the international society on early intervention (ISEI), New York, USA, May 2-5, 2011.
Norling, M. & Almqvist, L. (2011). Qualitative Aspects of Emergent Literacy Skills and Children´s Engagement in Swedich Preschools. Konferensbidrag vid 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Education for a global Networked Society, Exeter, England, August 30 - September 3, 2011.
Norling, M. (2010). Preschool as a context for language development in children. Konferensbidrag vid NFPF konferens (Nordisk förening för pedagogisk forskning), Malmö, Sweden, March 11-13, 2010.
Norling, M. (2010). Preschool as the context for language development in children. Konferensbidrag vid World Congress of OMEP (World Organisation for Early Childhood Education), Gothenburg, Sweden, August 11-13, 2010.
Norling, M. (2007). Early intervention for young children in preschool – general and specific support: Which pedagogical methods are applied in preschool for children in need of special support?. Konferensbidrag vid Research in Education and Rehabilitation Sciences. By Faculty and Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Zagreb, Croatia, June 14-16, 2007.
Norling, M. & Sandberg, A. (2007). Which pedagogical methods, programs and support are applied in preschool for children in need of special support and grey zone children?. I: Research in Education and Rehabilitation Sciences. Konferensbidrag vid 7th International scientific conferences, Zagreb, Croatia, June 14-16, 2007.

Proceedings (redaktörsskap)

Norling, M. (ed.) & Magnusson, M. (ed.) (2019). Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: flerdimensionella perspektiv. Stockholm: Liber.