This page in English

Per-Åke Nylander

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303717, 0707 884163

Rum: L2345

Per-Åke Nylander

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Per-Åke Nylander

Tog socionomexamen 1978, och filosofie magisterexamen i socialt arbete 1996. Har en bakgrund som yrkesverksam socionom 1978-1993 vilket inneburit ca 15 års erfarenhet av socialt arbete inom kommunal socialtjänst, frivård, skola och missbruksvård. Disputerade 2011 på doktorsavhandlingen "Managing the Dilemma. Occupational Culture and Identity among Prison Officers" som handlar om kriminalvårdares arbete vid olika fängelser. Docent och universitetslektor i socialt arbete. Undervisar nu i socialt arbete inom olika terminer i Socionomprogrammet. Har tidigare även varit lärare inom Sociala omsorgsprogrammets socialpedagoginriktning under åren 1993-2007, samt ansvarat för uppdragsutbildningen "Socialt arbete i kriminalvård 15 hp", som gavs 2002-2012 som en del av grundutbildningen till nyanställda inom kriminalvården. Undervisar i och är kursansvarig även för delkurser i Kriminologiprogrammet.

 Forskningsintresset omfattar främst frågor om kriminalvård och fängelsearbete, där rapporter, artiklar och den egna doktorsavhandlingen är skrivna. Men även frågor om missbruk och miss-bruksvård samt socialt/socialpedagogiskt arbete vid institutioner, har resulterat i utvärderingar/ rapporter. Har genomfört projektet "Fängelsekultur och vårdarroll", delfinansierat av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, 2005-2006, samt medverkat i projektet "Kriminalvårdare i anstalt" 2007-2010, finansierat av FAS, vilket också utgör avhandlingsprojektet. Har medverkat i ett nordiskt forskningsprojekt om missbruksbehandling i fängelser 2012-14, ”Prison-Based Drug Treatment in the Nordic Countries”, samt genomfört en enkätstudie bland kriminalvårdare 2019, kallad Kriminalvårdare II. Har skrivit ett antal kortare populärvetenskapliga artiklar riktade till Kriminalvården och den allmänna debatten. Har även deltagit i två mindre projekt, om kriminalvårdares utbildning och yrkesutveckling i två länder, samt om barn till föräldrar i fängelse, i samarbete med forskningsmiljön i Kriminologi, CAPS. Deltar i internationella forskningsnätverk om fängelseforskning och emotionsforskning, och har  medverkat i sex publicerade antologier och ett tiotal vetenskapliga artiklar. Tillhör ett tema för kriminalvårds- och institutionsforskning inom forskargruppen ProSA inom forskningsmiljön Social Work Studies vid Örebro universitet. Suppleant i Fakultetsnämnden för HS-fakulteten.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Holm, C. (2020). Prisoners’ Experiences of Prison Drug Treatment: what matters?. International Journal of Prisoner Health, 17 (1), 6-18.
Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Nylander, P. Å. (2019). Parental imprisonment, child victimization and adult problems. European Journal of Criminology, 16 (6), 671-688.
Nylander, P. Å. , Källström, Å. & Hellfeldt, K. (2018). After a childhood with a parent in prison: Relationships and well-being as a child and young adult. International Journal of Prisoner Health, 14 (1), 34-35.
Nylander, P. Å. , Hellfeldt, K. & Källström, Å. (2018). Att ha haft en förälder i fängelse under uppväxten - har det betydelse senare i livet?. Tidskrift för kriminalvård, 73 (2), 9-11.
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Johnsen, B. (2017). From prison guards to… what?: Occupational development of prison officers in Sweden and Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 18 (1), 68-83.
Nylander, P. Å. (2016). Det hotade kontaktmannaskapet?. Tidskrift för kriminalvård, 71 (4), 4-6.
Giertsen, H. , Nylander, P. Å. , Asmussen Frank, V. , Kolind, T. & Tourunen, J. (2015). Prisoners' experiences of drug treatment and punishment in four Nordic countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32 (2), 145-164.
Bruhn, A. & Nylander, P. (2015). Synen på brott och straff har blivit inhuman. ETC.
Holm, C. , Lindberg, O. , Jukic, E. & Nylander, P. Å. (2014). Flera nyanser av blått: Kriminalvårdare på behandlingsavdelningar - deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 101 (2), 183-204.
Nylander, P. Å. , Holm, C. , Jukic, E. & Lindberg, O. (2012). Drug treatment in Swedish prisons: moving towards evidence-based interventions?. Nordic studies on alcohol and drugs, 29 (6), 561-574.
Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Bruhn, A. (2011). Emotional labour and emotional strain among Swedish prison officers. European Journal of Criminology, 8 (6), 469-483.
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2010). The prison officer's dilemma: professional representations among Swedish prison officers. Les Dossiers des sciences de l'education, 23 (1), 77-93.
Nylander, P. Å. , Bruhn, A. & Lindberg, O. (2008). Säkerhet eller rehabilitering?: Om subkulturell differentiering bland kriminalvårdare. Arbetsmarknad och arbetsliv, 14 (3), 45-62.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nylander, P. Å. (2011). Managing the dilemma: occupational culture and identity among prison officers. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nylander, P. Å. & Bruhn, A. (2020). The Emotional Labour of Prison Work. I: Phillips, J., Waters, J., Westaby, C. and Fowler, A., Emotional Labour in Criminal Justice and Criminology (ss. 69-84). London: Routledge.
Hellfeldt, K. , Källström, Å. & Nylander, P. Å. (2018). Efter en barndom med en förälder i fängelse: Hälsa, utsatthet och sociala relationer. I: Annelie Björkhagen Turesson & Annika Staaf, Kriminalvården: Innanför och utanför (ss. 177-188). Lund: Studentlitteratur AB.
Nylander, P. Å. & Holm, C. (2018). Kontaktmannaskap, säkerhet och behandling i svenska fängelser - vilka professionella relationer är möjliga?. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (ss. 202-217). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2017). Treating Drug Abusers in Prison: Competing Paradigms Anchored in Different Welfare Ideologies: The Case of Sweden. I: Scharff Smith, Peter & Ugelvik, Thomas, Scandinavian penal history, culture and prison practice: Embraced by the welfare state? (ss. 177-204). London: Palgrave Macmillan.
Bruhn, A. , Nylander, P. & Lindberg, O. (2015). Swedish ‘prison exceptionalism’ in decline: trends towards distantiation and objectification of the Other. I: Eriksson, Anna, Punishing the other: the social production of immorality revisited (ss. 101-124). London & New York: Routledge.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2011). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it: sub-cultural divisions among Swedish prison officers. I: Thomas Ugelvik, Jane Dullum, Penal exeptionalism?: Nordic prison policy and practice (ss. 215-231). Abingdon: Routledge.

Konferensbidrag

Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Johnsen, B. (2014). Professionalization of prison officers in Sweden and Norway: two routes, two different goals?. Konferensbidrag vid The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13, 2014.
Nylander, P. (2013). Prison anti-drug treatment in a women’s prison: prescribed and negotiated identities. Konferensbidrag vid 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, "Beyond Punitiveness. Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective", Budapest, Hungary, September 4-7, 2013.
Bruhn, A. & Nylander, P. Å. (2013). Professionalization of prison officers in Sweden and Norway: two routes, two different goals?. Konferensbidrag vid ISA RC52 "Professional Groups" Interim Conference Challenging Professionalism, New Directions in Policies, Publics and the Professions, Lisbon, Portugal, November 28-30, 2013.
Nylander, P. Å. (2011). Prison officers in differentiated prisons: signs of occupational or organizational professionalisation?. Konferensbidrag vid American Society of Criminology (ASC), 63rd Annual Meeting, Washington DC, USA, November 16-19, 2011.
Nylander, P. Å. (2010). The transition of the prison officer role in late-modern prisons: the case of Sweden. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), San Francisco, USA, November 17-20, 2010.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it. Konferensbidrag vid Scandinavian studies of confinement research network seminar, Oslo, Norway, October 22-23, 2009.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). Emotional labour and emotional strain in late-modern prison work. Konferensbidrag vid 9th Conference of the European Sociological Association (ESA), Lisbon, Portugal, September 2-5, 2009.
Nylander, P. Å. (2009). Subcultural divisions among prison officers: the case of Sweden. Konferensbidrag vid Scandinavian Studies of Confinement (SCC) Research Network Seminar, Oslo, Norway, October 22-23, 2009.

Manuskript

Rapporter

Bruhn, A. & Nylander, P. Å. (2018). Quality employment and quality public services in prisons: Rapportdel: Sweden. Leuven, Belgium: (EU-rapport. Research comissioned by EPSU, University of Leuven ).
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2013). Fyra korta artiklar om kriminalvård. Örebro: (Working Papers and Reports Social work 2).
Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2000). Kriminalvård: en inventering av behoven inom forskning, utbildning och verksamhet. Örebro: Örebro universitet (Skrift / Örebro universitet, Institutionen för vårdvetenskap och omsorg 4).