This page in English

Thomas Denk

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303103

Rum: E3123

Forskningsämne

Om Thomas Denk

Thomas Denk är sedan 2015 professor i statskunskap vid Örebro universitet. Han har tidigare arbetat vid Åbo Akademi, Karlstads universitet och Mittuniversitetet. Under period 2019–2022 är han dekan för HS-fakulteten.

 

Forskning

Thomas Denk forskar inom tre områden. Det första området handlar om hur stater bildas och hur dessa processer påverkar staternas möjligheter till demokratisering. I ett pågående projekt utvecklas en databas om statsformation och demokratisering under åren 1816-2020. Databasen är en vidareutveckling av ett tidigare projekt som studerade tiden efter 1946. Det andra området fokuserar på hur den politiska utvecklingen i stater påverkar utvecklingen i andra stater. Även inom detta område pågår ett arbete med att utveckla en databas. Denna databas kommer att göra det möjligt att studera hur utveckling av demokratiska institutioner sprids mellan länder. I det tredje området studeras hur människor förhåller sig till politik. Bland annat studeras medborgarnas attityder till automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor, samt hur politisk medvetenhet formas och utvecklas.

Thomas Denk har publicerat flera böcker om statsformation, demokratisering, politisk kultur och komparativ metod.

 

Undervisning

Thomas Denk undervisar främst inom jämförande politik och forskningsmetodologi, samt handleder doktorander på forskarutbildningen. Just nu är han huvudhanledare för två doktorander (Owasim Akram och Carl Görtz) och biträdande handledare för en doktorand (Jenny Åberg).

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Zorell, C. & Denk, T. (2021). Political Consumerism and Interpersonal Discussion Patterns. Scandinavian Political Studies, 44 (4), 392-415.
Åberg, J. & Denk, T. (2020). Diffusion and the choice of democratic government system at the time of democratisation. Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 14 (2), 75-98.
Akram, O. , Maitrot, M. & Denk, T. (2020). Generational Bargain, Transfer of Disadvantages and Extreme Poverty: A Qualitative Enquiry from Bangladesh. European Journal of Development Research (32), 1173-1194.
Karlsson, M. , Denk, T. & Åström, J. (2018). Perceptions of organizational culture and value conflicts in information security management. Information and Computer Security, 26 (2), 213-229.
Åberg, M. & Denk, T. (2017). Democratization and Secularization: Towards a Process-Oriented Model. Politics, Religion & Ideology, 18 (2), 175-197.
Denk, T. & Christensen, H. S. (2016). How to classify political cultures?: A comparison of three methods of classification. Quality and quantity, 50 (1), 177-191.
Denk, T. & Lehtinen, S. (2016). Two modes of democratisation: transition and state-formation. Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 50 (6), 2331-2346.
Denk, T. , Christensen, H. S. & Bergh, D. (2015). The Composition of Political Culture: A Study of 25 European Democracies. Studies in comparative international development, 50 (3), 358-377.
Denk, T. & Lehtinen, S. (2014). Contextual analyses with QCA-methods. Quality and quantity, 48 (6), 3475-3487.
Denk, T. & Lehtinen, S. (2014). Hur identifieras stater?: Jämförelse av alternativa tillvägagångssätt. Politiikka, 56 (4), 312-319.
Denk, T. & Anckar, C. (2014). Length of independence and democratic failure. Contemporary Politics, 20 (4), 385-401.
Denk, T. & Silander, D. (2013). Demokratiska utmaningar hos de nordiska länderna 2002-2010. Politiikka, 55 (3), 139-150.
Denk, T. (2013). How to measure polyarchy with Freedom House: A proposal for revision. Quality and quantity, 47 (6), 3457-3471.
Denk, T. & Silander, D. (2012). Problems in Paradise?: Challenges to future democratization in democratic states. International Political Science Review, 33 (1), 25-40.
Denk, T. (2012). Size and political support on the local level in Sweden. Local Government Studies, 38 (6), 777-793.
Denk, T. (2011). Bibliometrisk analys av finsk statsvetenskap. Politiikka, 53 (3), 238-245.
Denk, T. (2010). Comparative multilevel analysis: Proposal for a methodology. International Journal of Social Research Methodology, 13 (1), 29-39.
Denk, T. & Silander, D. (2009). Demokratins utmaningar?: En analys av 60 delvis fria länder. Politiikka, 51 (3), 174-186.
Johansson, A. , Denk, T. & Svedung, I. (2009). Institutionalization of risk and safety management at the local governmental level in Sweden. Journal of Risk Research, 12 (5), 687-708.
Hustinx, L. & Denk, T. (2009). The "black box" problem in the study of participation. Journal of Civil Society, 5 (3), 209-226.

Böcker

Anckar, C. , Denk, T. , Karvonen, L. & Schoultz, Å. v. (2019). Komparativ politik: Institutioner och beteende (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. & Lehtinen, S. (2019). State-Formation and Democratization: A New Classification (1ed.). Cham: Palgrave Macmillan.
Anckar, C. , Bengtsson, Å. , Denk, T. & Karvonen, L. (2013). Komparativ politik: Institutioner och beteende (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. (2012). Komparativa analysmetoder (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. & Silander, D. (2011). Regime Heterogeneity: A Comparative Study on Institutional Variation in Political Regimes (1ed.). Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.
Denk, T. (2009). Politisk kultur (1ed.). Malmö: Liber.
Denk, T. (2008). Kultur eller struktur?: Studie om den representativa demokratins regionala förutsättningar (1ed.). Åbo: Åbo Akademi (Medelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi A:560).
Denk, T. & Silander, D. (2007). Att studera demokratisering: fenomen, förlopp, förutsättningar & framtid (1ed.). Stockholm: Santérus Förlag.
Denk, T. (2004). Värmland och euron: En studie om de värmländska väljarnas ställningstagande i och inställning till EMU-folkomröstningen (1ed.). Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för statsvetenskap (Karlstad University studies 2004:65).
Denk, T. (2003). Att förstå secession: Förslag till komparativt analysschema om secessionsprocesser (1ed.). Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för statsvetenskap (Karlstad University studies 2003:43).
Denk, T. (2002). Komparativ metod: Förståelse genom jämförelse (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Doktorsavhandlingar

Denk, T. (1999). Värnpliktsutbildningen: en politisk socialisationsagent?. (Doctoral dissertation). Karlstad: Karlstad University Studies.

Kapitel i böcker, del av antologier

Denk, T. & Görtz, C. (2021). Är verkligen allt politik?. I: Ulrika Andersson; Anders Carlander; Patrik Öhberg; Marie Grusell, Ingen anledning till oro (?): SOM-undersökningen 2020 (ss. 389-400). Göteborg: SOM-institutet.
Denk, T. , Hedström, K. , Karlsson, F. & Whilborg, E. (2020). Medborgarnas inställning till automatiserat beslutsfattande. I: Anders Carlander & Ulrika Andersson, Digitala är vi allihopa?: Den västsvenska SOM-undersökningen 2019 (ss. 78-89). Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Åberg, M. & Denk, T. (2019). Comparative research designs: Interdependence as a challenge and opportunity in regional studies. I: Marijn Molema & Sara Svensson, Regional economic development and history (ss. 98-116). Abingdon: Routledge.
Denk, T. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2019). Medborgarna och automatiserat beslutsfattande. I: Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström, Storm och Stiltje: SOM-institutets 74:e forskarantologi (ss. 183-196). Göteborg: SOM-institutet.
Denk, T. & Anckar, C. (2018). Introduktion. I: Thomas Denk & Carsten Anckar, Komparativ politik: Tio politiska system (ss. 1-40). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. & Anckar, C. (2018). Komparativ metod. I: Thomas Denk & Carsten Anckar, Komparativ politik: Tio politiska system (ss. 331-346). Lund: Studentlitteratur AB.
Anckar, C. & Denk, T. (2018). Politiska system: Former, trender och utmaningar. I: Thomas Denk & Carsten Anckar, Komparativ politik: Tio politiska system (ss. 347-356). Lund: Studentlitteratur AB.
Åström, J. & Denk, T. (2017). Generationslarmet. I: Andersson, Ulrika; Ohlsson, Jonas; Oscarsson, Henrik; Oskarson, Maria, Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016 (ss. 155-168). Göteborg: SOM-institutet.
Denk, T. & Anckar, C. (2015). Introduktion. I: Thomas Denk, Carsten Anckar, Komparativ politik: Nio politiska system (ss. 15-39). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. & Åberg, M. (2008). Inledning. I: Thomas Denk & Martin Åberg, Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser (ss. 1-15). Åbo: Åbo Akademi.
Denk, T. (2008). State-building and democratization. I: Thomas Denk, Perspectives on state-building and democracy: A research anthology (ss. 5-33). Saarbrücken: VDM.
Denk, T. & Åberg, M. (2008). Storlek och demokrati: fragmentering och konsolidering. I: Thomas Denk & Martin Åberg, Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser (ss. 142-163). Åbo: Åbo Akademi.
Denk, T. (2008). Storlek och politisk organisering. I: Thomas Denk & Martin Åberg, Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser (ss. 16-48). Åbo: Åbo Akademi.

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Denk, T. (ed.) & Anckar, C. (ed.) (2018). Komparativ politik: Tio politiska system (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. (ed.) & Anckar, C. (ed.) (2015). Komparativ politik: Nio politiska system (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Denk, T. (ed.) (2010). Perspectives on state-building and democracy: A research anthology. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.
Denk, T. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2008). Regioner i rörelse: Perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser. Åbo: Åbo Akademi (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga faktulteten vid Åbo Akademi A:561).