This page in English

Laboratoriesäkerhetshandboken

Laboratoriesäkerhetshandboken

Verksamheten på ett laboratorium är ofta förenad med risker som kan påverka människors hälsa och miljön. Den som arbetar eller studerar vid ett laboratorium ska känna till och följa de lagar och regler som finns. Ett förändrat arbetssätt eller ett nytt laboratorium ska alltid riskbedömas och skyddsåtgärder ordnas för att förebygga olycksfall och ohälsa.

Laboratoriesäkerhets-samordnare:
Cecilia Lagerström

Laboratorieskyddsingenjör (ställföreträdande):
Carina Modig

Djurskyddsorgan: etik@oru.se

Säkerhetschef: Erik Nilsson

Kemikaliehanteringssystemet KLARA: Carina Modig

Strålskyddsansvarig: Cecilia Lagerström

Huvudskyddsombud:
Anders Nordquist

Skyddsombud NT: Daniel Duberg och Disa Hagnestad

Skyddsombud MV: Ashok Kumawat och Liza Löfvendahl

Skyddsombud HV: vakant

Den laborativa verksamheten omfattar hantering av kemiska produkter och gaser inklusive brandfarliga varor, biologiska agens och joniserande strålkällor. Dessutom finns teknisk utrustning, trycksatta kärl, och maskiner som innebär risker vid hantering.

Arbete i laboratorier regleras av flertalet nationella och internationella lagar och förordningar, som exempelvis Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och EU-förordningarna REACH och CLP. Den laborativa verksamheten vid Örebro universitet är anmälningspliktig, och det krävs i många fall även specifika tillstånd.

Laboratoriesäkerhetshandboken är en universitetsgemensam föreskrift som sammanfattar de lagar och förordningar som vi är skyldiga att följa. Det finns även specifika lokala rutiner i verksamheten som i detalj beskriver hur moment eller utrustning ska hanteras på ett säkert sätt.

Den som arbetar inom laborativ verksamhet ska känna till och agera enligt lagar och regler samt informera sig om vilka eventuella lokala rutiner som finns. Chefen ansvarar för arbetsmiljöarbetet och ska se till att medarbetare och studenter har tillräcklig kunskap.

Laboratoriesäkerhetshandboken är ett informationsmaterial som är tänkt att vara ett stöd för den laborativa verksamheten inom undervisning och forskning vid Örebro universitet. Det är alltid lagstiftning och myndigheters föreskrifter och regler som gäller följt av universitetets föreskrifter och lokala rutiner. Det är upp till personal och studenter att själva sätta sig in i och följa de regler som gäller för den planerade verksamheten, även om laboratoriesäkerhetshandboken inte innefattar momentet. Vid frågor kontakta Laboratoriesäkerhetssamordnaren.

Blockschema laboratoriesäkerhet

Du som arbetar och studerar inom laborativ verksamhet ska känna till:

 1. Risker och skydd i din arbetsuppgift och vilka särskilda moment som kan innebära risker
 2. Övriga risker som finns på ditt arbetsställe och hur du kan undvika dem
 3. Rutiner för säkerhetsarbetet, t.ex. för ordning och reda, sanering och verksamhetsinstruktioner
 4. Saker som du ska tänka på innan du börjar en ny arbetsuppgift
 5. Var personlig skyddsutrustning finns, när och hur den ska användas, hur den sköts och vilka begränsningar den har
 6. Innebörden av olika märkningssymboler
 7. Förekomst och förvaring av dokument som krävs t.ex. riskbedömningar och säkerhetsdatablad
 8. Den lagstiftning och de regler som gäller för hantering av de förekommande riskkällorna
 9. Utrymningsplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning och hur du ska göra vid eventuellt larm
 10. Beredskapsplan för eventuella olyckor eller tillbud
 11. Hur du använder utrustning för brandsläckning samt vem som kan utföra första hjälpen och rutiner kring detta.