This page in English

Laboratoriesäkerhetshandboken

Brandfarliga och brandunderstödjande gaser

Gasol

Gasol är en sammansättning av till största delen propan (C3H8) samt mindre delar av butan (C4H10) och etan (C2H6). Gasen är färglös och har en, genom tillsatt luktmedel, karaktäristisk lukt. Gasol är en tung gas och kan vid utsläpp tränga ner i lågt liggande utrymmen.

Gasen förvaras under tryck kondenserad (vätska) i gasflaskor. Vanligt förekommande flasktyper är de mindre blåmålade s.k. campingflaskorna (190, 340, 1200 respektive 2000 g gasol) och de större silvergrå stålflaskorna benämnda P och en siffra där siffran anger vikten gasol (kg). De större flasktyperna nyttjas vid centrala gasolledningssystem.

Gasolflaskor hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Flaskorna ska alltid hanteras och förvaras stående. Vid lagring ska flaskorna ha stängd ventil. Etiketter eller annan märkning får inte avlägsnas.

Gasol betraktas som extremt brandfarlig och utläckande gas kräver endast mycket liten tändenergi för att antändas. En gas/luft-blandning kan medföra en gasmolnsexplosion. Genom att gasen förvaras under tryck (7 bar vid normal rumstemperatur) i flaskorna får endast utrustning avsedd för detta tryck anslutas till flaskans utlopp. Onormal uppvärmning av gasolflaskorna medför en tryckökning i flaskan. Tryckavlastning i form av säkerhetsventil finns på samtliga typer av gasolflaskor. Säkerhetsventilens funktion samt ett säkert gasuttag bygger på att flaskan alltid står i upprätt läge, liggande flaska kan medföra ett direkt-uttag av vätskefasen vilket utgör stor risk.

Gasen har en kraftigt kylande effekt och utströmmande gas samt oisolerad utrustning kan ge köldskador.

Acetylen

Acetylen, ibland benämnd som svets-gas, är produktnamn för etyn, C2H2, vilken är en färglös gas med svag vitlöksliknande lukt. Gasen förvaras under tryck (20 bar) i gasflaskor löst i lösningsmedel (aceton eller DMF). Flaskorna är helt målade i rödbrun färg.

Acetylen betraktas som extremt brandfarlig och utläckande gas kräver endast mycket liten tändenergi för att antändas. En gas/luft-blandning kan medföra en gasmolnsexplosion. Gasen är instabil och börjar sönderfalla vid uppvärmning över 300 °C. Sönderfallet kan startas genom yttre upphettning av flaskan vid exempelvis en brand eller punktuppvärmning från en svetslåga. Sönderfall kan även startas genom ett genomgående bakslag. Tryckavlastning i form av säkerhetsventil finns inte på acetylengasflaskorna. Sönderfallet resulterar i en tryckstegring och våldsam söndersprängning av flaskan. Vid kraftig upphettning kan kärlsprängning ske inom 5 minuter. Risk kvarstår upp till 24 timmar efter avslutad upphettning.

Vid misstanke om bakslag eller upphettning av acetylenflaskan över 300 °C och påbörjat acetylensönderfall ska lokalerna utrymmas och räddningstjänsten tillkallas.

Explosiva föreningar kan bildas om gasen kommer i kontakt med koppar, silver, kvicksilver eller mässing med mer än 70 % koppar. Genom att gasen förvaras under högt tryck i flaskorna får endast utrustning avsedd för detta tryck anslutas till flaskans utlopp. Vid svetsning ska bakslagsskydd för acetylen finnas (rekommenderas även för syrgasen). Backventiler ska finnas på brännarhandtag för både acetylen och syrgas.

Vid okontrollerade utsläpp av acetylen ska lokalen utrymmas och vädras. Stäng om möjligt av gasflödet och undvik så långt som möjligt antändning av gasen genom att eliminera eventuella tändkällor. Kontrollera alltid gashalten innan verksamhet i lokalerna återupptas. Om den utläckande gasen brinner ska släckning ske genom att gastillförseln stängs. Om den brinnande gasen släcks utan att gasflödet stoppas finns risk för en återantändning och explosion.

Acetylen verkar kvävande vid inandning genom att den tränger undan luftens syre. Vid inandning av gasen och andningsbesvär ska personen föras ut i friska luften. Konstgjord andning ges om andningen upphört.

Gasflaska ska hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Gasutrustningen ska kontrolleras regelbundet vad gäller funktion och läckage. Vid lagring ska flaskorna ha stängd ventil och åtdragen tät-propp samt vara säkrade så att de inte kan falla omkull och skadas. Etiketter eller annan märkning får inte avlägsnas.

Vätgas

Vätgas, H2, är en färglös och luktlös gas. Gasen förvaras under högt tryck i gasflaskor. Förekommande flasktyper är på 5, 10, 20 och 50 liter. Flaskorna har svartmålad cylinder med röd topp.

Vätgas betraktas som extremt brandfarlig och utläckande gas kräver endast mycket liten tändenergi för att antändas. En gas/luft-blandning (knallgas) kan medföra en gasmolnsexplosion. Genom att gasen är lättare än luft sker inledningsvis ansamling av gasen vid taket innan den i ett senare skede diffunderar i rummet. Detta ska speciellt beaktas vid skydd mot tändkällor. Gasen har stor benägenhet att läcka vilket beaktas vid översyn av gassystemet. Gasen förvaras under högt tryck (200 bar) i flaskorna och endast utrustning avsedd för detta tryck får anslutas till flaskans utlopp. Onormal uppvärmning av vätgasflaskorna medför en tryckstegring i flaskan vilket kan medföra kärlsprängning. Tryckavlastning i form av säkerhetsventil finns inte på vätgasflaskorna.

Vid okontrollerade utsläpp av vätgas ska lokalen utrymmas och vädras. Stäng om möjligt av gasflödet och undvik så långt som möjligt antändning av gasen genom att eliminera eventuella tändkällor. Kontrollera alltid gashalten innan verksamhet i lokalerna återupptas. Om den utläckande gasen brinner ska släckning ske genom att gastillförseln stängs. Om den brinnande gasen släcks utan att gasflödet stoppas finns risk för en återantändning och explosion.

Vätgas verkar kvävande vid inandning genom att den tränger undan luftens syre. Vid inandning av gasen och andningsbesvär ska personen föras ut i friska luften. Konstgjord andning ges om andningen upphört.

Vätgasflaskorna ska hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Gasutrustningen ska kontrolleras regelbundet vad gäller funktion och läckage. Vid lagring ska flaskorna ha stängd ventil och åtdragen tät-propp samt vara säkrade så att de inte kan falla omkull och skadas. Etiketter eller annan märkning får inte avlägsnas.

Kolmonoxid 

Kolmonoxid, CO, är en färglös och luktlös gas. Gasen förvaras under högt tryck i gasflaskor. Flaskorna har svartmålad cylinder med röd topp.

Kolmonoxid betraktas som extremt brandfarlig och utläckande gas kräver endast mycket liten tändenergi för att antändas. Gasen blandar sig lätt med luft. Genom att gasen förvaras under högt tryck (200 bar) i flaskorna får endast utrustning avsedd för detta tryck anslutas till flaskans utlopp. Onormal uppvärmning av flaska medför en tryckstegring i flaskan vilket kan medföra kärlsprängning. Tryckavlastning i form av säkerhetsventil finns inte på flaskorna. Vid okontrollerade utsläpp av kolmonoxid ska lokalen utrymmas och vädras. Stäng om möjligt av gasflödet och undvik så långt som möjligt antändning av gasen genom att eliminera eventuella tändkällor. Om den utläckande gasen brinner ska släckning ske genom att gastillförseln stängs, använd vattensprej (inte stråle) eller torrt pulver för släckning. 

Kolmonoxid verkar kvävande vid inandning genom att den förhindrar röda blodkroppars upptag av syre. Vid inandning av gasen och andningsbesvär ska personen föras ut i friska luften. Ge andningshjälp om andningen upphört.

Kolmonoxidflaskor ska hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Gasutrustning ska kontrolleras regelbundet vad gäller funktion och läckage. Vid lagring ska flaskorna ha stängd ventil och åtdragen tät-propp samt vara säkrade så att de inte kan falla omkull och skadas. Etiketter eller annan märkning får inte avlägsnas.

Syrgas 

Syrgas, O2 (oxygen), är inte en brandfarlig gas och omfattas därför inte av kraven för brandfarlig vara. Däremot är gasen oxiderande och underhåller förbränning. Gasen förvaras under tryck (200 bar). Flaskorna har svartmålad cylinder och vit topp.

Gasen är oxiderande och underlättar antändning samt påskyndar brandförloppet som kan bli explosionsartat. Vid utsläpp av syre får syrehalten aldrig tillåtas överstiga 24 % i utrymmet.

Punktutsug samt god ventilation ska finnas. Gasutrustningen ska hållas fri från olja och fett och andra partiklar för att undvika självantändning. Endast för gasen godkända tätningsmaterial och smörjmedel får användas. Genom att gasen förvaras under högt tryck i flaskorna får endast utrustning avsedd för detta tryck anslutas till flaskans utlopp. Ventiler ska öppnas försiktigt så att gasutrustningen inte utsätts för tryckstötar och kraftig gasutströmning. Onormal uppvärmning av flaskorna medför en tryckstegring i flaskan vilket kan medföra kärlsprängning. Tryckavlastning i form av säkerhetsventil finns inte på syrgasflaskorna.

Vid okontrollerade utsläpp av syrgas ska lokalen utrymmas och vädras. Även kläder ska vädras. Brand i syreberikade kläder går inte att släcka genom kvävning utan måste kylas och släckas med vatten. Stäng om möjligt av gasflödet.

Gasflaskorna ska hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Vid lagring ska flaskorna ha stängd ventil och påsatt ventilskydd samt vara säkrade så att de inte kan falla omkull och skadas. Etiketter eller annan märkning får inte avlägsnas. Förvaring ska ske åtskild från tändkällor i väl ventilerade utrymmen vid temperaturer under 50 °C.