Elitidrott och universitetsstudier

Örebro universitet har ingått ett avtal med Riksidrottsförbundet. Avtalet har förlängts fram till år 2026. Vi är Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) och ska möjliggöra för studenter att kombinera elitidrott och studier.

Universitetet ska skapa möjlighet för elitidrottare med elitidrottsavtal att bedriva studier och tillhandahålla stödfunktioner för studenten oavsett institutionstillhörighet. Vägledare vid universitetet kan tillsammans med dig gå igenom studieplan och studiegång. Erfarenheten visar att det är viktigt med god framförhållning och planering för att kunna kombinera högre studier och elitidrott.

Vid Örebro universitet finns cirka 30 studenter som kombinerar studier och elitidrott. Dessa är utspridda på program vid nästan samtliga institutioner och representerar en rad olika idrotter. I nuläget är volleyboll, ultimate frisbee och fotboll de vanligaste idrotterna och lärare, jurist och läkare de vanligaste utbildningarna

Örebro universitets arbete med elitidrottande studenter utgår från Riksidrottsförbundets Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer.

Guldmedaljörerna Erika Nilsson och Alva Angergård

Erika Nilsson och Alva Angergård spelar Ultimate Frisbee och tog EM-guld vid inomhus-EM i Litauen i december 2022.

Definition av elitidrottare

För att räknas som elitidrottare ska studenten visa upp ett intyg där det aktuella specialidrottsförbundet (SF) intygar att studenten uppfyller minst ett av följande kriterier som riksidrottsförbundet (RF) tagit fram:

  • Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag
  • Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott
  • Spelar lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå
  • Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
  • Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå

Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund (SF) eller motsvarande förbund i annat land.

Kontakt - för dig som funderar på att bli student

Om du funderar på att kombinera studier och elitidrott vid Örebro universitetet är du välkommen att ta kontakt med studievägledare Jannie Agirman-Lexö (kontaktuppgifter finns längre ned på sidan).

Kontakt - för dig som är student

När du har börjat studera och behöver anpassningar eller stöd från din institution ska du först kontakta studievägledare Jannie Agirman-Lexö (kontaktuppgifter finns längre ned på sidan). Ni undersöker tillsammans vilket stöd som kan vara aktuellt och du får hjälp med att komma i kontakt med rätt personer.

Ansökan för dig som är antagen till Örebro universitet

För dig som är student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till aktuellt Specialidrottsförbund. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätet. Blankett för studentintyg för RIU/EVL finner du här.
För dig som är en internationell student finns ett motsvarande formulär att fylla i på engelska. Blankett på engelska för studentintyg för RIU/EVL finner du här.

Intygen ska uppdateras årligen.

Kontaktperson

Mattias Folkesson, koordinator
e-post: This is an email address
telefon: 019 - 303321

Jannie Agirman-Lexö, samordnande studievägledare
e-post: This is an email address
telefon: 019-30 1207

Tomas Hallmén, samordnare elitidrottsmiljö
e-post: This is an email address alternativt This is an email address 
telefon: 0706920659

 

Exempel på anpassningar som kan göras för elitidrottande studenter

Studieplanering

En enkel lösning för att kombinera elitidrott och studier kan, för dig som är elitidrottare, vara att läsa mer intensivt under vissa perioder under året och mindre under andra perioder. Du kanske också behöver ha en studiegång med fördröjd studietakt. Ta kontakt med studievägledare på aktuell institution för att diskutera din studietakt.

Föreläsningar

Om du på grund av tävling eller träning inte har möjlighet att närvara vid föreläsningar hänvisar vi i första hand till kontakt med medstudenter för att få tillgång till anteckningar. Under förutsättning att den enskilda läraren accepterar inspelning kan detta vara ett alternativ. Observera att sådant tillstånd bara medger att ljudupptagningen får användas för personligt bruk.

Schema och gruppindelning

Om gruppindelning på kursen förekommer bör du som elitidrottare ha en dialog med kursansvarig. Om du kan bli placerad i en specifik grupp kanske fler anpassningar inte är nödvändiga. Viss flexibilitet gällande gruppindelningar är också eftersträvansvärt och en lösning skulle kunna vara att elitidrottande studenter i enstaka fall byter grupp.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik

Om din utbildning innehåller VFU, praktik eller liknande kan du som elitidrottsstudent eventuellt få förtur när det gäller val av placering. Det kan exempelvis vara aktuellt med VFU på hemorten eller på annan lämplig ort som är lämplig ur träningssynpunkt. Möjligheten att få en specifik plats beror på tillgång till platser och övriga studenters behov och skäl. Här är det önskvärt att du tidigt för en dialog med kursansvarig.

Examinationer

Om du som elitidrottare inte kan närvara vid obligatoriska moment eller ordinarie examinationstillfälle på grund av tävling eller träning är det enklast att du deltar vid tillfället för omexamination. Om tillfällena för ordinarie examination och omexamination kolliderar med idrotten kan universitetet pröva om det är möjligt att erbjuda ytterligare ett examinationstillfälle innan uppsamlingsexaminationen. Examinationen ska alltid genomföras såsom den är beslutad i kursplanen.

Ett alternativ som kan vara möjligt är att ansöka om att göra en examination på annan ort. En student som önskar göra en salstentamen på annan ort ska på aktuell institution ansöka om detta minst en månad före aktuellt examinationstillfälle. Förutsättningarna för prov på annan ort är att godkänd skrivningsbevakning och lokal går att tillgå, vilket oftast innebär att det ska vara ett annat lärosäte.

För mer information om stöd och anpassningar för EVL-studenter, se Riksidrottsförbundets nationella riktlinjer för dubbla karriärer.