Undervisning

Undervisning

När du läser på universitet och högskolor finns det flera olika undervisningsformer som du kommer att stöta på.

All utbildning på universitet bygger på kurser. Kursernas längd är olika, det finns kurser som är några veckor och kurser som sträcker sig över månader. Kursens längd mäts i högskolepoäng (hp). En termin är 30 hp och ett läsår är 60 hp vid heltidsstudier. Vid universitet kan du välja att läsa på olika utbildningsnivåer. Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Om du inte läst på ett universitet eller en högskola tidigare kan du välja mellan utbildningar på grundnivå.

Undervisningsformer

Lärarledda tillfällen är ett komplement till den kurslitteratur som du förväntas läsa på egenhand. De är tillfällen som ger studenter möjlighet att ställa frågor, diskutera och testa det du lärt sig. Tillfällen med lärare kan se olika ut, allt från föreläsningar i stora salar till seminarium i mindre grupp.

Föreläsning

Föreläsningar är den vanligaste undervisningsformen på universitet. Föreläsaren pratar om ett specifikt område. Föreläsningar hålls ofta för många studenter i större salar. Det finns utrymme för frågor och diskussion, men på det hela taget är det föreläsaren som talar.

Seminarium

Seminarium innebär att en mindre grupp studenter träffar en lärare och diskuterar ett område. Det är viktigt att vara väl förberedd inför ett seminarium för att få ut så mycket som möjligt av diskussionen. Det är vanligt att har seminarier när du ska presentera arbeten eller uppsatser.

Laboration

Laborationer är vanligast inom tekniska, naturvetenskapliga och medicinska utbildningar. Det är en mer experimentell uppgift som du tar dig an enskilt eller tillsammans med andra studenter i en mindre grupp. Det praktiska experimentet utförs utifrån det man lärt sig teoretiskt.

Praktik

Praktik innebär att du som student är ute på en arbetsplats och får möjlighet att träna på din framtida yrkesroll.

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning innebär att du som student befinner dig i en verksamhet där du får använda dina teoretiska kunskaper med prakitsk erfarenhet. I en utbildning som leder till ett legitimationsyrke krävs ett visst antal högskolepoäng av VFU för att du ska ta din examen.

Examinationsformer

Alla kurser du läser på universitet avslutas med någon form av examination. Ett examinationstillfälle är när du som student testas på dina kunskaper genom en uppgift eller en tentamen som blir betygsatt. En examination kan vara en skriftlig tentamen eller en uppsats.

Salstentamen

En salstentamen liknar ett skriftligt prov med tidsbegränsning. Hur provet ser ut varierar beroende på vilket ämne du examineras i. Det kan vara faktafrågor eller mer utredande uppgifter där du som student ska diskutera kring en fråga eller ett problem.

Hemtentamen

Hemtentamen är ett skriftligt prov som du gör hemma och den kan pågå under en eller flera dagar. Uppgifterna i en hemtentamen kräver ofta ett mer omfattande svar och resonemang.

Promemoria, PM

En promemoria (PM) är en skriftlig uppgift där du ska resonera kring ett ämne med hjälp av en frågeställning.

Grupparbete

Ett grupparbete är när en grupp med studenter får en eller flera uppgifter att lösa gemensamt.

Uppsats eller examensarbete

Examensarbete är ett självständigt arbete. Det är ett stort arbete som i vissa fall kan ta en hel termin att skriva. Det är en uppsats där du själv genomför en undersökning, väljer frågeställning och skriver ner ditt resultat. Att skriva en uppsats på en viss nivå är ett krav för att få ut en examen.