This page in English

Introduktion till kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp

Kursen riktar sig både till forskarstuderande med begränsande förkunskaper och till dem som vill få en fördjupad förståelse för vetenskapsteoretiska och metodologiska antaganden bakom vanligt förekommande metoder. Kursens fokus ligger på centrala metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter snarare än specifika statistiska analyser.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Humanistiska studier
 • Genusvetenskap
 • Historia
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Språkstudier
 • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursstart

19 mars 2024

Kontaktpersoner

 • Hugo Hesser, Professor
  019 303548 This is an email address
 • Kristina Lexell, Utbildnings- och forskningsadministratör
  019 301092 This is an email address

Kursinformation

Det primära syftet är att deltagare ska få en fördjupad förståelse för olika typer av kvantitativa metoder för att kunna identifiera utmaningar, styrkor och svagheter. Särskilt fokus läggs vid att värdera och kritiskt diskutera kvantitativa forskningsmetoder utifrån vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter, fram för allt med avseende på validitetsaspekter, slutsatser gällande orsakssamband och statistisk hypotesprövning.

Under kursen kommer forskarstuderande att tillämpa sina färdigheter att värdera forskning på publicerade artiklar. Utöver självstudier ligger fokus på att i seminarieform diskutera och problematisera tolkningar och slutsatser från olika typer av forskningsmetoder.

Praktisk information

Kursen ges vårterminen 2024.
Sista anmälningsdag: 29 februari 2024.
Minsta antal deltagare: 3 
Undervisningsspråk: Engelska
Kurskod: 35PS080.

Anmälan har stängt.

Tillträdeskrav och urval till kursen

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Förtur ges till sökanden från ämnen inom ansvarsområdet för Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap (HS).