This page in English

Kvalitativa metoder inom Informatikforskning, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge doktoranden träning i att bedöma forskning och forskningspublikationer inom informatikområdet ur ett metodologiskt perspektiv.

I kursen ingår

 • studier av litteraturen om kvalitativ forskning inom Informatik
 • analys av egenskaper hos olika kvalitativa metoder generellt och som redskap i doktorandprojekt i synnerhet
 • analys av användning av kvalitativa metoder i aktuella publikationer (forskningsartiklar) baserad på aktuell metodlitteratur

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

 1. tillräcklig djup och specifik kunskap om den historiska utvecklingen och aktuell status av användning av kvalitativa metoder inom informatikforskning för att kunna förstå och ta del i metoddiskussioner såsom de förs i ledande informatiktidskrifter.
 2. förmåga att presentera, analysera och diskutera kvalitativa metoder i allmänhet och särskilt de som används inom informatikforskning.
 3. förmåga att presentera, förklara och kritiskt analysera metoder som används inom informatikforskning, hur de används och vilka de omtvistade metodologiska frågorna är.
 4. förmåga att diskutera och kritiskt analysera begreppet “forskningskvalitet” så som det definieras av olika metoder.
 5. förmåga att värdera publicerad kvalitativ forskning ur ett metodperspektiv
 6. förmåga att bedöma hur olika kvalitativa metoder kan användas inom ett doktorandprojekt.
 7. förmåga att förklara och analysera forskningsmetoder utifrån ett etiskt perspektiv.