This page in English

Praktiskt forskningsarbete, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

I kursen ingår följande moment

 • Att analysera, planera och genomföra forskningsansökningar. Momentet består i att doktoranden granskar tidigare ansökningar och är delaktig i att planera och genomföra en eller flera forskningsansökningar (beroende på ansökans omfattning).
 • Att framföra kritik på vetenskapliga texter i reviewprocesser. Momentet består i att doktoranden granskar och framför kritik på vetenskapliga texter i internationella tidskrifter, och konferenser.
 • Att aktivt delta i genomförandet av vetenskapliga arrangemang. Momentet består i att doktoranden är aktiv i att genomföra arrangemang av konferens eller seminarieverksamhet.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

 1. förmåga att utforma en forskningsansökan enlighet med vetenskaplig praxis
 2. förmåga att följa instruktioner från forskningsfinansiärer
 3. färdighet och förmåga att i skrift behandla de moment och områden som ingår i en formellt godtagbar ansökan
 4. kunskap om forskningsfinansieringssystemet
 5. förmåga att göra forskningsetiska övervägningar vid forskningsansökningsskrivande
 6. fördjupad förmåga att analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter
 7. förmåga att framföra kritik på vetenskapliga texter
 8. förmåga att genomföra vetenskapliga arrangemang