This page in English

Financial and Macro Economic Time Series Models, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi
  • Statistik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa att denne har tillägnat sig fördjupad kunskap om tidsseriemodeller med tillämpningar i finansiell ekonomi och makroekonomi, och särskilt: 
- fördjupad förståelse för grundläggande begrepp inom tidsserieanalys 
- fördjupad kunskap om ARIMA-modellering av stationära och icke-stationära tidsserier 
- fördjupad kunskap om ofta förekommande volatilitetsmodeller 
- förmåga att kritiskt granska och utvärdera tidsseriemodeller för att på bästa sätt kunna välja modelleringsansats 
- förmåga att förmedla relevanta aspekter av modelleringsproblem 
- fördjupad kunskap om olika sannolikhetsfördelningar och dess egenskaper samt egenskaper för ett slumpmässigt urval - fördjupade kunskaper inom området statistisk teori
- förmåga att utifrån en sannolikhetsteoretisk ansats kunna identifiera, strukturera och analysera praktiska problem 
- förmåga att tillämpa statistisk teori på praktiska problem. -förmåga att självständigt kunna söka ny kunskap och bedöma dess relevans för det statistiska problemet ifråga

Kursens innehåll

Linjära (ARIMA) tidsseriemodeller 
-Identifikation och skattning 
-Enhetsrötter

Modeller för betingad heteroskedasticitet 
-ARCH- och GARCH-modeller 
-Stokastisk volatilitetsmodeller

Ickelinjära modeller Value at Risk 
-Extremvärden 
-Kvantilregression

Multivariata tidsseriemodeller 
-VAR och VARMA 
-Kointegration

Faktormodeller