Mikroekonomisk teori 2, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursens tyngdpunkt ligger på studiet av marknadsmisslyckanden orsakade av ofullständig konkurrens, externaliteter, inklusive kollektiva varor, eller asymmetrisk information. Vidare ger kursen en introduktion till spelteori, dels som metod för att analysera marknader med ofullständig konkurrens, men också för andra typer av strategisk interaktion, samt till välfärdsteori. Slutligen ger kursen översiktlig kunskap om mikroekonomisk/finansiell teori för tillgångsmarknader.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kursen ges vid Södertörns högskola i samarbete med Handelshögskolan vid Örebro universitet.