This page in English

Offentlig ekonomi, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

- bred kunskap inom området offentlig ekonomi

- fördjupad förståelse för förtjänster och begränsningar med Paretoeffektivitet och välfärdsekonomisk analys

- fördjupad färdighet i att teoretiskt analysera ekonomiska problem med externa effekter, kollektiva nyttigheter och klubbvaror samt den sociala planerarens möjligheter och begränsningar i att korrigera för dessa problem

- bred kunskap om optimal varu- och inkomstbeskattning samt problemet med skatteflykt

- förmåga att med avseende på samhällsrelevans, bakomliggande antaganden och avgränsningar kritiskt granska teoretisk och empirisk analys inom de områden som studeras inom kursen och fördjupad förmåga att göra detta inom ett avgränsat område

- förmåga att med ett vetenskapligt förhållningssätt muntligt och skriftligt diskutera problemställningar inom området för offentlig ekonomi för analys och syntes

Kursens innehåll

I kursen behandlas frågor om effektivitet och välfärdsekonomi, kollektiva varor, klubbteori, externa effekter, varu- och inkomstbeskattning samt skatteflykt. Kursen omfattar framför allt teoretiska resonemang på de nämnda områdena, baserade på avancerad mikroekonomisk teori, men även empiriska resultat diskuteras. Syftet är att doktoranden ska tränas i teoretisk modellering av ekonomisk beslutsfattande, vilka medel en beslutsfattare har till förfogande för effektivisering och fördelningspolitiska mål, samt konsekvensen av att använda dessa.