This page in English

Genusvetenskaplig forskningsdesign, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Genusvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Maria Jansson, Professor
    019 303764 This is an email address
  • Frida Wirsén, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 302308 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge kunskap om forskningsdesign: hur en studie läggs upp, genomförs och redovisas, samt hur detta gestaltar sig i olika genusvetenskapliga traditioner. Under kursen diskuteras och undersöks forskningens element: problemformulering, forskningsfrågor, tidigare forskning, metod, den empiriska undersökningen, urval, begränsningar och motivering av empiri, resultat och forskningsbidrag.

Även forskningsetiska och vetenskapsteoretiska frågor berörs. Kursens tyngdpunkt ligger vid att gemensamt diskutera och undersöka genomförda projekt, företrädesvis i form av avhandlingar. Frågor av central vikt för genusvetenskap, så som forskarens roll och positionering, den teoretiska förståelsen av genus och hur den operationaliseras är centrala för kursen.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.