Disputationskurs, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursen tar utgångspunkt i de avhandlingar som läggs fram vid disputationer i ämnet pedagogik, vid Örebro universitet eller annat universitet samt det samtal som sker under disputationsakten. I kursen behandlas doktorsavhandlingarnas redogörelse för syfte, bakgrund och motiv till undersökningen, genomgång av relevant forskning, beskrivning av teori, metodologi och metod, redogörelse för forskningsetiska överväganden, redovisning av resultat, och hur de diskuterar undersökningens teori, metodologi och bidrag till forskningsfältet samt samhällsrelevans.

När det gäller disputationsakterna behandlas opponentens sammanfattning och frågor, respondentens svar, hur samtalet belyser avhandlingen svagheter och styrkor och hur avhandlingens specifika bidrag till forskningsfältet framkommer i samtalet.

Praktisk information:

Kursen är en löpande kurs för doktorander i ämnet pedagogik vid Örebro Universitet.