Forskningsmetoder i didaktisk forskning, 10 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier
  • Idrottsvetenskap
  • Matematik
  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Ann Quennerstedt, Professor
    019 303656 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen behandlar forskningsdesign, metodansatser och metoder för datainsamling och analys som är vanliga inom didaktisk forskning. Efter introduktion av olika grundläggande typer av forskningsdesign undersöks metodansatser som syftar till att fördjupa förståelse av ett fenomen respektive förändra en praktik (interventionsforskning). Metoder för insamling och analys av kvalitativa data studeras och prövas praktiskt (observation och intervju), liksom metoder för insamling och analys av kvantitativa data (enkät).

Praktisk information

Kursen ges på svenska. Studiehandledning kommer inom kort.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.
Den sökande ska vidare skriva ett avhandlingsprojekt som är utbildningsvetenskapligt.  

Urval

I första hand antas doktorander antagna eller anslutna till forskarskolan UVD. I andra hand antas doktorander antagna i andra ämnen vid Örebro universitet med ett avhandlingsprojekt som är utbildningsvetenskapligt.

Anmälan

Kursen gavs senast hösten 2020.