Pedagogik som vetenskap, 15 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Christian Lundahl, Professor
    019 301224 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen ger en översikt över pedagogikämnets framväxt med ett specifikt fokus på den svenska kontexten och det nutida svenska och internationella forskningsläget. Kursen består av fyra delar: utbildningshistoria, läroplansteori, etik och didaktik. 

Den utbildningshistoriska delen behandlar den institutionaliserade utbildningens framväxt och vetenskapliga studier i utbildningshistoria. Särskilt fokus ligger på samhällets och den materiella kulturens utbildningshistoria. Momentet behandlar det historiska perspektivens möjligheter att belysa, analysera och tolka såväl skeenden i det förflutna som i vår samtid.   

Den läroplansteoretiska delen ger kunskap om centrala svenska och internationella traditioner inom läroplansteori och nuvarande utvecklingstendenser inom området. I synnerhet kommer det svenska pedagogikämnets framväxt och relation till svensk utbilning och skolreformer att belysas. Delkursen behandlar även relationen mellan läroplansteori och didaktik. 

Etikdelen behandlar innebörder av forskningsetiska bedömningar, såväl generellt som omkring den egna forskningen.

Den didaktiska delen behandlar den didaktiska forskningens utveckling och dess olika perspektiv på undervisning och lärande. Vidare behandlas forskningsansatser, teorier, modeller och typologier som är centrala i såväl nationell som internationell didaktisk forskning.

Praktisk information

För närvarande finns ingen planering för när kursen ges.