Textanalys, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Andreas Bergh, Professor
    019 302175 This is an email address
  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address

Kursbeskrivning

I kursen behandlas textanalys som metod för datainsamling i forskning. Från ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv belyses olika slags kunskap som textanalytiska ansatser möjliggör och vilka slags frågor som textanalyser kan besvara. Olika textanalytiska ansatser fokuseras, såsom diskursanalys, begreppsanalys, historiska analyser och pragmatisminspirerad analys. Vidare behandlas frågor om textbegreppet, urval och analytiska tillvägagångssätt. Kursen innehåller litteraturstudier och praktiska övningsmoment.

  

Praktisk information

För närvarande finns ingen planering för när kursen ges.

 

Tillträdeskrav

I första hand antas forskarstuderande i ämnena pedagogik och idrottsvetenskap, samt forskarstuderande i andra ämnen som är antagna i forskarskolan UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik). I andra hand antas forskarstuderande i andra ämnen. 

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.