This page in English

Transaktionella perspektiv på utbildning, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Johan Öhman, Professor
    019 303269 This is an email address

Kursbeskrivning

Denna kurs behandlar den pragmatiska filosofins grunder och introducerar specifikt den amerikanska filosofen John Deweys transaktionella perspektiv. Kursen visar hur detta filosofiska perspektiv kan erbjuda såväl teoretiska ramar för pedagogisk forskning som metoder för empiriska undersökningar. Fokus ligger härvid på det transaktionella perspektivets möjligheter att upplösa dualismer mellan t ex ett inre medvetande och en yttre verklighet och hur det på detta sätt utgör ett alternativ till kognitivistiska sätt att se på lärande.

I kursen ingår läsning av originallitteratur och studier av hur Dewey bygger upp transaktions-perspektivet från den klassiska essän ”The Reflex Arc Concept in Psychology ” (1896) till hans sista bok ”Knowing and the Known” (Dewey & Bentley 1949/1989). Utifrån denna filosofiska grund studeras hur ledande utbildningsfilosofer idag tolkar och förstår det transaktionella perspektivet samt hur didaktiska forskare har tillämpat detta perspektiv i empirisk forskning.

Den didaktiska tillämpningen exemplifieras med flera olika teman såsom estetiska upplevelser, kroppsligt lärande, utveckling av moraliska och politiska värderingar, känslornas betydelse för lärandet, samt hur vanor och den fysiska och kulturella omgivningen påverkar undervisningen och lärandet. De empiriska exemplen sträcker sig från förskolans tidiga år till vuxnas lärande.

Praktisk information

Kursen ges på svenska eller engelska. Kursen är campusbaserad.

Tillträdeskrav

Förtur ges till doktorander antagna i ämnet pedagogik vid Örebro universitet. I andra hand får doktorander antagna i andra ämnen vid Örebro universitet delta.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Övrigt

Kursen gavs senast våren 2022.