This page in English

Forskningsetik och god forskningssed, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Sociologi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Rolf Lidskog, Professor
    019 303272 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen är en introducerande kurs i forskningsetik och god forskningssed. De etiska resonemangen har en generell karaktär men har olika betydelse och får olika implikationer beroende på forskningens karaktär. Kursen behandlar generella forskningsetiska frågor, där såväl normer inom vetenskapen som grundläggande etiska perspektiv diskuteras. Utifrån denna övergripande orientering behandlar kursen såväl extern som intern forskningsetik, dvs forskningens roll i samhället och forskningens ansvar för de som berörs av forskningens genomförande och resultat. Kursdeltagarna tränas i att identifiera forskningsetiska frågor i andras såväl som i den egna forskningen samt hur man bör hantera dem.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till något av forskarutbildningsämnena inom Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet.

Praktisk information

Kursen ges nästa gång HT2022, (september-oktober) och VT2024  

Kurstillfällen: 7,14, 21 29 september och 12 oktober (2022)
Studietakt: Halvfart 
Antal platser: 15
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisande lärare: Prof. Rolf Lidskog, Prof. Ann Quennerstedt, Prof. Jonas Persson

Anmälan till kursen

Anmälan till kursen är nu stängd