This page in English

Politisk teori, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Maj 2021

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge förståelse för centrala frågor och debatter i politisk teori. Kursen ger en översikt av politisk teoretiska frågor i förhållande till historiska kontexter, betydelse­förs­kjutningar och samtida problem. Centrala begrepp behandlas för att skapa en djupare kunskap om hur den politiska ordningen förstås ur olika perspektiv och i olika sammanhang. Den politiska teorins plats i statsvetenskapen och dess förhållande till andra discipliner tas upp för att visa hur grundläggande politiska begrepps betydelser och användning varierar inom ämnesområden. Vidare behandlas hur politisk teori studeras, vilken typ av kunskap som nås samt vilka funktioner denna disciplin har inomvetenskapligt och ur vidare samhälleliga perspektiv.

Kursens inledande del behandlar frågor om den politiska teorin som en statsvetenskaplig disciplin. Därefter följer en del vars tematik utgörs av ett antal centrala begrepp som rymmer flera dimensioner förknippade med politikens grundvalar. Dessa begrepp studeras som kontinuitet och förändring i det politiska tänkandets historia, vilket inkluderar att förse med perspektiv på samtida frågor och problem. 

Praktisk information

Anmäl dig här senast den 15 april.
Antal platser: 8 
Undervisningsspråk: Engelska