This page in English

Forskningsetik och god forskningssed, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Funktionsnedsättning och samhälle
  • Idrottsvetenskap
  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

September 2024 - oktober 2024

Kursen ingår i kursutbudet för de tre forskarutbildningsämnena Funktionsnedsättning och samhälle, Idrottsvetenskap och Medicinsk vetenskap inom Fakulteten för Medicin och Hälsa och är obligatorisk för doktorander som antas i dessa ämnen från och med höstterminen 2022. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att doktoranderna ska tillägna sig en vidare kunskapsbas och fördjupad förståelse för forskningsetik och god forskningssed, samt ge verktyg för att diskutera forskning i relation till normativ etik, kritiskt diskutera aspekter av att ansöka om etiskt tillstånd och reflektera över oredlighet i forskning, samt diskrimineringsfrågor och deras relevans for kvalitet i forskning. Kursinnehållet är organiserat I fyra områden: 1) normativ etik, 2) etiska riktlinjer för forskning och etikprövning, 3) god forskningssed och forskarens heder och 4) jämställdhet och jämlikhet som kvalitetsaspekter av forskning.

Studieformer

Campusförlagd kurs med föreläsningar, seminarier och självstudier. Kursen ges under 8 veckor i början av varje hösttermin och läses på kvartsfart. Kursen ges på engelska. Om alla studenter föredrar svenska kan vissa moment ske på svenska.

Kursen ges nästa gång vecka 36 till vecka 43 2024. Det kommer vara 4 campusförlagda träffar, vilka planeras till 3 och 9 september, samt 1 och 24 oktober. 

Anmälan

Anmälan har stängt. 

Kontakt

Kursansvarig: Marie Holmefur, marie.holmefur@oru.se

Examinator: Elina Mäki-Torkko, elina.maki-torkko@oru.se

Kursadministration: fouadm.hv@oru.se