This page in English

Individuell läskurs inriktning hälso- och vårdvetenskap, 3 hp

Individual Literature Course specialisation in Healthcare Sciences, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap inom ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Målet är att med utgångspunkt i tidigare forskning tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet.

Kursinformation

Kursen genomförs individuellt och examinationen består av en rapport och en muntlig presentation.

Medrättande lärare
Doktorand och huvudhandledare/bihandledare ansvarar för att ge minst två förslag på medrättande lärare. Endast en medrättande lärare kommer att medverka under kurstillfället. Examinator beslutar om godkännande av medrättande lärare.

Att vara medrättande lärare innebär att läsa doktorandens skriftliga rapport utifrån litteraturen som använts, samt att delta vid den muntliga examinationen, vilken tar uppskattningsvis 30-60 minuter.

Rapporten ska först läsas och kontrolleras av handledare/bihandledare innan den skickas till examinator, medrättande lärare och kursansvarig.

Litteraturlista
Doktoranden väljer kurslitteratur i samråd med handledare där det sammanlagda antalet sidor är mellan 250 och 1000. Böcker kan ingå som en del av kurslitteraturen. Däremot bör såväl inläsning som skriftlig rapport referera till de ursprungliga artiklar som utgör grunden för böckerna.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Den sökande ska vidare vara antagen i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap. Den sökande ska även ha avklarat följande delar av den obligatoriska kursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap (15hp): Vetenskaplig poster (2,5 hp) samt Rapport (7,5 hp).

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till kursen.

Individuell läskurs inriktning hälso- och vårdvetenskap, 3 hp

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att administrera kursen. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Kontakt

Kursansvarig: Marie Holmefur
Examinator: Mats Eriksson
Kursadministration: fouadm.hv@oru.se