This page in English

Individuell läskurs inriktning kirurgi, 3 hp

Individual Literature Course specialisation in Surgical Sciences, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursens innehåll

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap inom ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Målet är att med utgångspunkt i tidigare forskning tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet.

Kursinformation

Kursen ges fyra gånger per år och genomförs individuellt. Under kursen genomförs en rapport och en muntlig presentation. Doktorand och huvudhandledare/bihandledare ansvarar för att ge minst två förslag på medrättande lärare. Endast en medrättande lärare kommer att medverka under kurstillfället. Examinator beslutar om godkännande av medrättande lärare.

Att vara medrättande lärare innebär att läsa studentens skriftliga rapport utifrån litteraturen som använts, samt att delta vid den muntliga examinationen, vilken tar uppskattningsvis 30-60 minuter.

Rapporten ska först läsas och kontrolleras av handledare/bihandledare innan den skickas till examinator, medrättande lärare och kursansvarig.

Böcker kan ingå som en del av kurslitteraturen. Däremot bör såväl inläsning som skriftlig rapport referera till de ursprungliga artiklar som utgör grunden för böckerna.

Rapporten måste lämnas in via mejl till kursansvarig This is an email address med kopia till This is an email address samt laddas upp på Blackboard senast två veckor innan den muntliga presentationen.

Examinationstillfällen för hösten 2022 är 28 oktober och 16 december.

Tillträdeskrav

För att delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska den sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Den sökande ska vidare vara antagen i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, inriktning kirurgi. Den sökande ska även ha avklarat följande delar av den obligatoriska kursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap (15hp): Vetenskaplig poster (2,5 hp) samt Rapport (7,5 hp).

Anmälan

Sista dag för anmälan till tillfället 28 oktober är 17 augusti. Anmälan är stängd.
Sista dag för anmälan till tillfället 16 december är 10 oktober. Anmälan är öppen.

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Hans Hjelmqvist

Kursadministration: This is an email address