Experimentell metodologi för kliniska doktorander, 3 högskolepoäng

Experimental methodology for clinical graduate students, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursens huvudsakliga syfte är att ge kliniska doktorander kunskap i metodologier och förhållningssätt som används inom preklinisk, biomedicinsk forskning samt tillämpningar av dessa metoder för kliniska frågeställningar. Detta innefattar metoder för proteinkvantifiering, genetiska analyser, cellfenotypiska analyser, databehandling, in vivo, ex vivo och in vitro modeller. Kursdeltagarnas egna projekt kommer användas som utgångspunkt för att hitta rätt metoder för de olika frågeställningarna och därmed erbjuda utveckling av det egna projektet under kursens gång.

Detta är en kurs av forskare för forskare med fokus på ”from bedside to bench -and back” dvs hur man kan ta en klinisk frågeställning från klinik in till lab i syfte att föra tillbaka kunskapen därifrån tillbaka till klinik och patient.

Tillträdeskrav

Det gemensamma kravet är att de som deltar i kursen ska vara doktorander antagna vid Örebro universitet. Även andra kan följa kursen under vissa förutsättningar, se information nedan om tillträdesmöjligheter för andra sökande.

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor. Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.

Kursinformation

Kursen är begränsad till 10 deltagare.

Kursen planeras att gå nästa gång hösten 2020. Vid senaste kursomgången 2018 var undervisningen förlagd under fyra dagar i oktober samt ett examinationseminarie i slutet av november.

Vid antagning kommer kursdeltagarna bli kontaktade av kursansvariga och ombedda att skicka in en kort beskrivning av sitt forskningsprojekt samt en behovsanalys av vad deltagaren vill få ut av kursen. Dessa dokument kommer till viss del ligga till grund för kursens innehåll.

Anmälan

Ansökningsperioden är stängd.

Kontakt

Kursansvarig: Alexander Persson

Examinator: Katarina Persson

Kursadministration: This is an email address