Experimentell metodologi för kliniska doktorander, 3 hp

Experimental methodology for clinical graduate students, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

02 november 2020 - 07 december 2020

Kursens innehåll

Kursens huvudsakliga syfte är att ge kliniska doktorander kunskap i metodologier och förhållningssätt som används inom preklinisk, biomedicinsk forskning samt tillämpningar av dessa metoder för kliniska frågeställningar. Detta innefattar metoder för proteinkvantifiering, genetiska analyser, cellfenotypiska analyser, databehandling, in vivo, ex vivo och in vitro modeller. Kursdeltagarnas egna projekt kommer användas som utgångspunkt för att hitta rätt metoder för de olika frågeställningarna och därmed erbjuda utveckling av det egna projektet under kursens gång genom den strimma av mentorskap som ingår i kursen vid tre tillfällen av individuellt schemalagd handledning.

Detta är en kurs av forskare för forskare med fokus på ”from bedside to bench - and back” dvs hur man kan ta en klinisk frågeställning från klinik in till lab i syfte att föra tillbaka kunskapen därifrån tillbaka till klinik och patient.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Även andra kan följa kursen under vissa förutsättningar, se information nedan om tillträdesmöjligheter för andra sökande.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor. Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.

Kursinformation

Kursen är begränsad till 10 deltagare.

Kursen planeras till höstterminen 2020 och undervisningen kommer ske 2/11, 16/11, 17/11, 18/11 samt vid tre individuellt schemalagda träffar förlagda till v46, v48 samt v49. Examinationseminarium är planerat till 7/12.

Vid antagning kommer kursdeltagarna bli kontaktade av kursansvarig och bli ombedda att skicka in en kort beskrivning av sitt forskningsprojekt samt en behovsanalys av vad deltagaren vill få ut av kursen. Dessa dokument kommer till viss del ligga till grund för kursens innehåll.

Anmälan

Anmälan till höstens kurs är nu stängd.

Kursen planeras att ges nästa gång hösten 2022, du kan visa ditt intresse via denna länk. (observera att intresseanmälan inte räknas som en ansökan till kursen utan du kommer att behöva göra en separat anmälan när den öppnar våren 2022)

Kontakt

Kursansvarig: Alexander Persson

Examinator: Katarina Persson

Kursadministration: This is an email address