This page in English

Individuell läskurs inriktning biomedicin, 3 hp

Individual Literature Course specialisation in Biomedicine, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursens innehåll

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap inom ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Målet är att med utgångspunkt i tidigare forskning tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet.

Kursinformation

Kursen ges två gånger per år och genomförs individuellt. Under kursen genomförs en rapport och en muntlig presentation (båda ska vara på engelska). Doktorand och huvudhandledare/bihandledare ansvarar för att ge minst två förslag på medrättande lärare. Endast en medrättande lärare kommer att medverka under kurstillfället. Examinator beslutar om godkännande av medrättande lärare.

Att vara medrättande lärare innebär att läsa studentens skriftliga rapport utifrån litteraturen som använts, samt att delta vid den muntliga examinationen, vilken tar uppskattningsvis 30-60 minuter.

Rapporten ska först läsas och kontrolleras av handledare/bihandledare innan den skickas till examinator, medrättande lärare och kursansvarig.

Böcker kan ingå som en del av kurslitteraturen. Däremot bör såväl inläsning som skriftlig rapport referera till de ursprungliga artiklar som utgör grunden för böckerna.

Rapporten måste lämnas in via mejl till kursansvarig This is an email address med kopia till This is an email address samt laddas upp på Bb Learn senast två veckor innan den muntliga presentationen.

Examination för hösten 2024 genomförs 25 oktober.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Den sökande ska vidare vara antagen till forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, inriktning biomedicin. Den sökande ska även ha avklarat följande delar av den obligatoriska kursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap (15hp): Vetenskaplig poster (2,5 hp) samt Rapport (7,5 hp).

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till kursen. Sista anmälningsdag är 26 augusti.

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: This is an email address