This page in English

Individuell läskurs inriktning biomedicin, 3 hp

Individual Literature Course specialisation in Biomedicine, 3 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursens innehåll

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap inom ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Målet är att med utgångspunkt i tidigare forskning tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet.

Kursinformation

Kursen ges fyra gånger per år och genomförs individuellt. Under kursen genomförs en rapport och en muntlig presentation. Doktorand och huvudhandledare/bihandledare ansvarar för att ge minst två förslag på medrättande lärare. Endast en medrättande lärare kommer att medverka under kurstillfället. Examinator beslutar om godkännande av medrättande lärare.

Att vara medrättande lärare innebär att läsa studentens skriftliga rapport utifrån litteraturen som använts och lämna kort (max 1 A4) skriftlig feedback på rapporten till examinator, samt att delta vid den muntliga examinationen, vilken tar uppskattningsvis 30-60 minuter.

Rapporten ska först läsas och kontrolleras av handledare/bihandledare innan den skickas till examinator, medrättande lärare och kursansvarig.

Böcker kan ingå som en del av kurslitteraturen. Däremot bör inläsning och rapporten refereras till de ursprungliga referenserna som dessa böcker ligger på.

Höstens examinationstillfällen är 29 oktober och 17 december.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Den sökande ska vidare vara antagen till forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, inriktning biomedicin.

Anmälan

Sista dag för anmälan till tillfället 29 oktober är 25 augusti. Anmälan är stängd.
Sista dag för anmälan till tillfället 17 december är 18 oktober. Länk till anmälan.

Kontakt

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: This is an email address