This page in English

Grundläggande litteraturkurs inom biologi, 5 hp

Kursen tar sin utgångspunkt i litteratur inriktad på grundläggande biologiska system. Kursen är avsedd att stärka doktorandens ämnesdjup inom området för uppsatsen. I kursen ska doktoranden förkovra sig i de grundläggande biologiska områden som anknyter starkast till forskningsuppgiften.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Biologi

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Mars 2016

Kontaktpersoner

 • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
  019 303390 This is an email address
 • Jana Jass, Professor
  019 303943 This is an email address

Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa

Kunskap och förståelse

 • brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet (del av mål 1)
 • djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet (del av mål 1)
 • förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet (del av mål 2)
 • förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet (del av mål 2)

Färdighet och förmåga

 • förmåga till vetenskaplig analys och syntes (del av mål 3)
 • förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. (mål 7)
 • förutsättningar för att stödja andras lärande. (del av mål 8)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet (del av mål 9)
 • fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. (mål 10)

Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen.