This page in English

Grundläggande litteraturkurs inom biologi, 5 hp

Kursen tar sin utgångspunkt i litteratur inriktad på grundläggande biologiska system. Kursen är avsedd att stärka doktorandens ämnesdjup inom området för uppsatsen. I kursen ska doktoranden förkovra sig i de grundläggande biologiska områden som anknyter starkast till forskningsuppgiften.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Biologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

 • Jana Jass, Professor
  019 303943 This is an email address
 • Josefin Unander-Scharin, Utbildnings- och forskningsadministratör
  019 303909 This is an email address

Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa

Kunskap och förståelse

 • brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet (del av mål 1)
 • djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet (del av mål 1)
 • förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet (del av mål 2)
 • förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet (del av mål 2)

Färdighet och förmåga

 • förmåga till vetenskaplig analys och syntes (del av mål 3)
 • förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. (mål 7)
 • förutsättningar för att stödja andras lärande. (del av mål 8)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet (del av mål 9)
 • fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. (mål 10)

Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen.