Fem projekt har fått två års finansiering

Fem forskningsprojekt har startat efter open space-möten och diskussioner med ledning och forskare. Syftet är att få igång ett tvärvetenskapligt samarbete inom områden där Örebro universitet kan göra skillnad. Projekten har fått två års finansiering.

Skolmat i pedagogiska sammanhang
Projektledare: Mikael Quennerstedt
Att undersöka relationen mat och hälsa som pedagogisk/didaktisk fråga på en nystartad F-6 skola med särskild hållbarhetsprofil. Det kommer att göras genom olika disciplinära angreppssätt samt skilda vetenskapliga metoder i delstudierna. Centralt är dock att det sammanlagda kunskapsbidraget, då flera discipliner går samman, kan gå bortom de enskilda delstudierna.

Förbättrad sensorisk upplevelse hos äldre
Projektledare: Åsa Öström
Att studera hur måltidsupplevelsen för äldre (från ett multi-sensoriskt perspektiv) kan stärkas för bättre och mer fungerande måltider med avseende på måltidsmiljön, matens sensoriska kvalitet och bemötande.

Antiinflammatorisk kost för kropp och själ
Projektledare: Fawzi Kadi
Att utifrån en tvärvetenskaplig ansats främja hälsa och välbefinnande och förebygga funktionsnedsättning hos äldre via förändrade kost- och aktivitetsvanor. Utifrån detta övergripande syfte adresserar projektet specifikt följande: (a) genomföra en skräddarsydd interventionsstudie avseende hur förändrade mat- och aktivitetsvanor påverkar hälsa och välbefinnande samt grad av funktionsnedgång bland äldre män och kvinnor med förhöjd sjukdomsrisk, (b) att kartlägga faktorer som är betydelsefulla för långsiktigt upprätthållande av genomförd livsstilsförändring.

Hållbar transport och konsumtion
Projektledare: Frans Prenkert
To investigate the potential in using block chain technology as a potentially useful technology to create safer, more efficient and more sustainable food value chains with a specific focus on the distribution aspects. The overall research question is thus: In what ways can block chain technology be utilized to enhance safety, efficiency and sustainability in the food value chain?

Kommunikation om hälsosam och hållbar mat
Projektledare: David Machin
Build up an international perspective on food and health marketing and identify knowledge deliverables in this field. This can specifically contribute to data used in public debates about healthy eating for children.