Studenter och medarbetare ska utbildas om hållbarhet: ”Universitetet ska vara ett föredöme”

Hanna Kjell och Elin Weiss

En ambitiös strategi och handlingsplan som samtidigt är realistisk och genomförbar kan få stor betydelse för samhället, menar Hanna Kjell och Elin Weiss.

Alla som studerar, forskar eller arbetar vid Örebro universitet ska utbildas i hållbar utveckling. Chefer och andra nyckelperson ska dessutom lära sig att förebygga risken för diskriminering och trakasserier. Det är några exempel på aktiviteter i en ny strategi och handlingsplan för hållbar utveckling vid Örebro universitet.

Den nya strategin och handlingsplanen för hållbar utveckling på Örebro universitet gäller mellan 2023 och 2025. Här kan du läsa mer om den.

Strategin slår fast att Örebro universitet ska vara en central aktör i den bildningsprocess som krävs för omställningen till en mer hållbar framtid.

– Utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete är de globala målen för hållbar utveckling. Det handlar om både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, berättar Elin Weiss, verksamhetsutvecklare för lika villkor och jämställdhet på Örebro universitet.

Utbildningsinsatser – och forskare som bidrar i samhällsdebatten

Alla studenter och forskarstuderande ska få kunskap, kompetens och verktyg för att kunna bidra till ökad hållbarhet. Forskningen ska bidra genom fler tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande samarbeten – och mer samverkan där forskare kan dela med sig av kunskap och kritiska analyser.

Den verksamhet som bedrivs på universitetet, till exempel när det gäller lokalanvändning, resande och konsumtion, ska fungera som ett föredöme, enligt strategin.

Halvera klimatpåverkan från tjänsteresor

Ett mål är att klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg, buss eller bil ska halveras mellan 2019 och 2030. Redan 2025 ska klimatpåverkan ha minskat med minst 25 procent jämfört med 2019. Resandet är en utmaning för Örebro universitet, som samtidigt strävar efter att öka graden av internationalisering och gärna ser internationella perspektiv på forskning och utbildning.

– Vissa resor kan ersättas av digitala möten, men inte alla. De resor vi genomför ska vara så hållbara som möjligt. Det innebär att vi behöver ställa krav när vi till exempel upphandlar resebyrå, säger Hanna Kjell, verksamhetsutvecklare inom miljö och klimat vid Örebro universitet.

Redovisa klimatavtryck för hela verksamheten

Under nästa år kommer universitet att genomföra en resvaneundersökning. Målet är att skapa en förståelse för de anställdas resmönster för att kunna utforma träffsäkra åtgärder och insatser för att minska klimatpåverkan från resor.

– Vi planerar också för att under 2024 starta upp en arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram en plan för hur vi ska kunna redovisa klimatavtrycket från hela universitetets verksamhet. Det gör att vi kan utveckla övergripande klimatmål, säger Hanna Kjell.

Ambitiös – men ändå realistisk

Örebro universitet är en stor organisation med omkring 16 000 studenter och 1 700 anställda. En ambitiös strategi och handlingsplan som samtidigt är realistisk och genomförbar kan få stor betydelse för samhället, menar Hanna Kjell och Elin Weiss.

– Nu är det upp till våra avdelningar, institutioner och fakultet att planera och genomföra aktiviteter för att nå målen – självklart med stöttning från oss som jobbar i det gemensamma verksamhetsstödet, säger Hanna Kjell.

Text och foto: Anna Lorentzon