This page in English

Utbildning för en hållbar framtid

Studneter som sitter och arbetar på campus.

Utbildning för en hållbar framtid ska skapa förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Studenter som utbildar sig vid Örebro universitet ska kunna identifiera och lösa problem i samhället i linje med målen i Agenda 2030. Hållbar utveckling ska därför systematiskt integreras i de befintliga utbildningarna. Utbildning för en hållbar framtid ska skapa förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

PSF@ORU har som målsättning att den utbildning som bedrivs vid Örebro universitet ska ge bästa möjliga kunskapsbas för att möta hela samhällets behov av att kunna bedriva forskning, utveckla, hantera och kommunicera frågor som rör hållbar framtid genom:

  • stark ämnes- och disciplinöverskridande kunskap avseende program- och kursutbud
  • utbildningar som säkerställts innehålla ämnesövergripande hållbarhetsperspektiv
  • utveckling av nya utbildningsinitiativ och alternativa undervisningsmodeller
  • att erbjuda kompetensutveckling i ett livslångt lärandeperspektiv
  • samarbete över universitetsgränserna
  • internationellt utbyte och samarbete på framför allt avancerad nivå och i forskarutbildningen

PSF@ORU samlar information om universitetets utbud av kurser och program kopplade till hållbar utveckling. Plattformen bidrar också till utveckling av kurser och program på en ämnesöverskridande nivå. Grunden är att hållbarhetsperspektivet ska ingå i all universitetsutbildning och det ämnesöverskridande perspektivet för en hållbar framtid är särskilt viktigt för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Målet är att studenterna ska förstå den inomdisciplinära kontexten vad gäller hållbar utveckling men också få kunskaper och förståelse för de övergripande frågor som bara kan hanteras genom att ha fått ämnesöverskridande kunskaper i relation till bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål, de svenska miljömålen och EU:s agenda om den Gröna given. Studenterna ska också ha kunskaper om vilka samhällsaktörerna är för att skapa en hållbar framtid för alla. Hur studenterna ska få denna ämnesövergripande kunskap är en utmaning som kommer att vara en huvuduppgift för plattformen.

Plattformen arbetar tillsammans med Högskolepedagogiskt centrum för att utveckla nya utbildningar och alternativa undervisningsmodeller. Modeller som integrerar hållbar utveckling och ger studenterna inflytande och delaktighet i utbildningarnas innehåll och form.

Våra utbildningar ska ge studenter bästa möjliga kunskapsbas för att inom olika sektorer kunna möta samhällets behov av att utveckla, hantera och kommunicera frågor som rör en hållbar framtid. Dessutom är dagens studenter morgondagens forskare – som ska fortsätta söka hållbara lösningar på samhällets utmaningar. 

Fyra studneter sitter vid ett grönt tält i naturen.

 
På Örebro universitet finns flera utbildningar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv:

Miljövetenskapligt program, hållbara livsmedelssystem
Analysvetenskapligt program i kemi 
Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik
Masterprogram i företagsekonomi med profilen hållbart företagande
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Kurser:

Hållbar utveckling, 30 hp
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori, 7,5 hp

Två gånger om året hålls en hållbarhetskonferens för studenter. Den startade 2016 och samlar studenter från flera olika program. Studenterna har fått arbeta med frågor kopplade till Agenda 2030 och hitta lösningar på samhällsproblem. 

Läs mer om Örebro universitetets arbete för en hållbar framtid kopplat till utbildning:

Strategi för hållbar utveckling i utbildning

Högskolepedagogiskt centrum