This page in English

Samverkan är grunden för PSF@ORU

Grunden för PSF@ORU är samverkan mellan olika forskningsmiljöer inom Örebro universitet. Vi är även en aktiv part i samarbeten mellan lärosäten och mot omvärlden genom att söka och bjuda in till samverkan – lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Målsättningen är att extern samverkan ska förstärkas ytterligare genom plattformens arbete med att:

  • sprida kunskap om aktuell forskning och lyfta samhällsrelevanta forskningsfrågor
  • bjuda in till dialog med företag, myndigheter och intresseorganisationer
  • aktivt delta i samhällsdebatten
  • dela med oss av vår expertis och kompetens för att den ska gagna såväl nationellt som internationellt arbete 
  • tillsammans med andra aktörer bidra till lösningar – till exempel utveckla ny teknik och innovationer
  • ta fram vetenskapliga underlag som underlättar omställningen för näringsliv och offentlig verksamhet
  • ta fram vetenskapliga underlag för politiska beslut

Idag finns en omfattande forskningsverksamhet med nära koppling till näringsliv och myndigheter. Några exempel är:

Forskningsprofilen ENFORCE, som bedriver forskning rörande kemikaliers risker och förekomst med fokus mot lösningar, i samarbete med tolv företag och Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges Geotekniska Institut och Hav och Vattenmyndigheten.

Forskningsprofilen X-HiDE som studerar samband mellan inflammationsmekanismer och våra vanliga folksjukdomar i samarbete med sex företag och fyra universitet och forskningscentra.

Center for Sustainable Business, CSB, är Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande. CSB:s syfte är att bedriva forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och kommunikation, och inom hållbara värdekedjor.

PAN Sweden undersöker vad det innebär för kroppen att vi äter proteiner från växtriket istället för proteiner från kött – en utveckling som krävs för att klara klimatmålen. Forskarna undersöker också vad som krävs för att människor ska tycka att produkterna smakar gott och välja att köpa dem. 

ORU deltar i EU-projektet ” Health Environment Research Agenda for Europe” (HERA) som nu lagt fram sitt förslag till commissionen “the HERA Core Agenda for the European Environment, Climate & Health Research”. 

ORU är partner i Svenskt akademisk konsortium för säkra kemikalier (SWACCS) som är universitetsövergripande med deltagande från 13 svenska universitet. Swedish Academic Consortium on Chemical Safety.