This page in English

Vad är X-HiDE?

X-HiDE ska undersöka olika grundtyper, fenotyper, av inflammation:

Akut inflammation: När inflammationsförloppet är kraftigt och snabbt.

Låggradig, kronisk inflammation: När inflammationsförloppet är svagt men pågår under lång tid.

Immunparalys: När inflammationen uteblir och immunsystemet inte kan upprätthålla viktiga funktioner.

Resolution: Ett inflammationsförlopp som fungerar som det ska. Detta innebära att inflammationen inte blir för stark, inte blir ihållande samt att immunsystemets funktion inte minskar. 

Mer detaljerad information finns på engelska

Forskningsprofilen X-HiDE sätter inflammationen i centrum och studerar dess minsta beståndsdelar med målet att hitta nya behandlingar för våra folksjukdomar.  

Tre viktiga byggstenar är en del av profilens struktur:

  • X-HiDE bygger en infrastruktur för utbildning och forskning. Vi vill öka kunskapsöverföringen mellan olika forskargrupper och miljöer – inte minst internationellt. Vi jobbar nära företag för att forskningen ska komma till nytta och bli kommersiellt gångbar. Samtidigt vill vi genom både existerande och nya utbildningsprogram erbjuda studenter på alla nivåer nya perspektiv och karriärmöjligheter.
  • Vi bygger modeller och utvecklar teknisk kunskap inom biomedicin och systembiologi – allt i samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och företag med målet att förstå inflammation i sina minsta beståndsdelar.
  • X-HiDE bidrar till att flytta fram forskningens gränser genom att hitta en ny definition av inflammation – kunskap som kan förbättra diagnos, prognos och behandling för många av våra folksjukdomar.

Våra vanliga folksjukdomar förenas av att de alla har en underliggande inflammation, som bidrar till uppkomst och svårighetsgrad av sjukdomen. Trots att detta är känt sedan länge, saknas fortfarande en övergripande kunskap om hur olika celler, molekyler och processer vid ett inflammatoriskt förlopp påverkar varandra. Denna kunskapsbrist är en anledning till att det fortfarande saknas specifika markörer och effektiva sätt att identifiera och behandla den underliggande inflammationen och i förlängningen våra folksjukdomar.

X-HiDE ska studera dessa inflammatoriska mekanismer och därifrån försöka skapa en allmängiltig definition av inflammation. Denna definition utgår därmed inte ifrån specifika sjukdomar, utan ställer istället själva inflammationen i centrum genom att beskriva inflammationens olika skepnader eller fenotyper, det vill säga olika grundtyper av inflammation.

Forskarna undersöker och beskriver dessa fenotyper eller skepnader genom att ta inflammationsförloppets minsta beståndsdelar och studera hur dessa påverkar varandra - vad som är gemensamt och vad som skiljer dem åt. Forskarna omvandlar sedan denna kunskap till matematiska funktioner, vilka beskriver beståndsdelarnas förhållande till varandra.

På så sätt skapas små modeller, som kan förutspå en bit av inflammationsförloppets mekanismer och simulera vad som skulle hända om man påverkar de olika beståndsdelarna. Bit för bit sätts sedan mindre modeller ihop.  Målet är att skapa en övergripande modell, som kan hjälpa till att svara på hur inflammationsförloppet ser ut hos individuella patienter i en rad olika sjukdomar och hur detta på bästa sätt kan behandlas.

En forskningsprofil ska gynna universitets utveckling både när det gäller forskning och utbildning. X-HiDE vill bidra till att kunskap sprids och används för att utbilda nästa generation av inflammationsforskare. X-HiDE kommer att integreras med redan befintliga utbildningar, som det internationella masterprogrammet ”Experimental Medicine” samt verka för skapandet av nya kurser och en forskarskola inom inflammation. Genom en nära samverkan mellan forskare och näringsliv kommer X-HiDE kunna bidra med nya perspektiv och nya karriärvägar för studenter.