This page in English

Joakim Nergelius

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303518, 0707 615422

Rum: L2410

Joakim Nergelius
Forskningsämne

Om Joakim Nergelius

Jag är professor på Örebro universitet sedan 2003 och var universitetets förste professor i juridik. Dessförinnan blev jag jur.dr. och docent i konstitutionell rätt vid Lunds universitet 1996 samt docent i komparativ rätt och Europarätt vid Åbo Akademi 2003. Innan jag kom till Örebro tjänstgjorde jag som lektor vid Lunds universitet samt vid EU-domstolen 1997-98 och EU:s regionkommitté 2002-03.

Mina forskningsområden är svensk och komparativ konstitutionell rätt samt EU-rätt, särskilt gällande institutioner, mänskliga rättigheter och förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt. Bland mina senare publikationer märks artikeln

The Relationship Between National Constitutional Courts and the EU Court of Justice – A Matter of Growing Importance in Times of a “Rule of Law Battle”, in R. Arnold/I. Danéliené (eds.), The Concepts of Democracy as Developed by Constitutional Justice, Vilnius 2020 p. 316-341 och studien  EU:s rättighetsstadga 20 år: Vad har den åstadkommit?, Sieps, Epa (European Policy analysis) 2020:13, Stockholm 2020.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Nergelius, J. (2019). Anmälan: av Jeremy Waldron, Political political theory. Statsvetenskaplig Tidskrift, 731-734.
Nergelius, J. (2019). Spektakulärt brittiskt avgörande stärker demokratin: men hur påverkas Brexit?. Juridisk Tidskrift (2), 448-453.
Nergelius, J. (2017). Prejudikat(o)bundenhet inom den konstitutionella rätten: - var ne bis in idem ett unikum?. Svensk Juristtidning (10), 783-794.
Nergelius, J. (2016). 2016: The true Annus Horribilis for European Law and European Integration. Europarättslig tidskrift (4), 743-746.
Nergelius, J. (2016). Secrecy and Transparency in Swedish Tax Administration. Tax Notes International, 83 (1), 55-57.
Nergelius, J. (2015). Anmälan av Stig Strömholm, Resonerande katalog, Minnen 1958-2003,  Atlantis, 2014, 545 s.. Svensk Juristtidning, 100 (7), 557-560.
Nergelius, J. (2015). Domare på vift?. Svensk Juristtidning, 100 (1), 85-91.
Nergelius, J. (2015). EU:s inverkan på svenskt konstitutionellt liv - snabbspolning bakåt visar utveckling fast forward. Europarättslig tidskrift, 17 (1), 101-109.
Nergelius, J. (2013). Constitutional Reform in Sweden. Some important remarks. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (4), 372-379.
Nergelius, J. (2012). The Hungarian constitution of 2012 and its protection of fundamental rights. Europapolitisk analys = European Policy Analysis (3), 1-12.
Nergelius, J. (2010). Juridik och statsvetenskap: hur ser en jurist på statsvetarens sätt att studera politik (samt juridik)?. Statsvetenskaplig Tidsskrift, 113 (5), 328-345.
Nergelius, J. (2008). Lissabonfördraget: den slutgiltiga fördragsändringen eller början på en ny serie ändringar?. Europarättslig tidskrift (Tio år), 63-71.
Nergelius, J. (2008). Undervisningsbehovet i Europarätt är större än någonsin. Europarättslig tidskrift (4), 843-847.

Artiklar, forskningsöversikter

Nergelius, J. , Öberg, J. & Öberg, M. (2017). Europarättsdagarna 2016. Europarättslig tidskrift (2), 263-266.
Nergelius, J. (2008). Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner. Europapolitisk analys (7), 1-6.

Artiklar, recensioner

Nergelius, J. (2016). Review of: Kaarlo Tuori, European Constitutionalism. Common market law review, 53, 839-841.
Nergelius, J. (2014). Fredrik Sterzel, Finansmakten i författningen, Iustus förlag, 2013, 174 s.. Juridisk Tidskrift, 723-726.
Nergelius, J. (2012). EU constitutional law - an introduction, A. Rosas and L. Amati. Nordic Journal of International Law, 81 (2), 249-253.
Nergelius, J. (2010). Blandade uppsatser – en vänbok till Lars-Göran Engström, Martin Borgeke (red.). Svensk Juristtidning (1), 99-101.
Nergelius, J. (2008). Sovereignty in Transition av Neil Walker (ed.). Europarättslig tidskrift (2), 587-592.

Böcker

Nergelius, J. (2018). Komparativ statsrätt (9ed.). Juristförlaget: Juristförlaget, Lund.
Nergelius, J. (2018). Svensk statsrätt (4ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nergelius, J. (2016). Religion and Law in Sweden. Alphen aan den Rhijn: Kluwer Law International.
Nergelius, J. (2015). Constitutional Law in Sweden (2ed.). Alphen aan den Rhijn: Wolters Kluwer (International Encyclopedia of Laws 112).
Nergelius, J. (2015). Media Law in Sweden. Alphen aan den Rhijn: Wolters Kluwer (International Encyclopedia of Laws ).
Nergelius, J. (2014). Svensk statsrätt (3 uppl.ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nergelius, J. (2013). Samarbete vs storkommuner: vad kan småkommuner vinna på vidgat samarbete?. Stockholm: Reforminstitutet.
Nergelius, J. (2012). De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Melin, M. & Nergelius, J. (2012). EU:s konstitution: maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna (7ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Nergelius, J. (2012). Komparativ statsrätt (8ed.). Juristförlaget, Lund.
Nergelius, J. (2011). Constitutional law in Sweden (1ed.). Wolters Kluwer.
Nergelius, J. (2010). Svensk statsrätt (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nergelius, J. (2008). En olaglig folkomröstning: Sverige och EMU. Stockholm: Santérus.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nergelius, J. (2020). Anders Lagerstedt och Göran Persson: En liten essä om två sörmländska godsägare. I: J. Andersson/K. Blad/C. Ehn/J. Östberg, Vänbok till Anders Lagerstedt: Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (ss. 113-119). Stockholm: Jure.
Nergelius, J. (2020). Bildning och hållbar utveckling från ett juridiskt perspektiv. I: M. Boström/C. Lundahl/J. Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling (ss. 89-96). Örebro: Örebro universitet.
Nergelius, J. (2020). Freedom of Religion in Sweden from a Historical Perspective. I: H. Bernitz/V. Enkvist, Freedom of religion: An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order (ss. 17-26). Oxford: Hart.
Nergelius, J. (2020). Hoten mot rättsstaten under 2010-talet. I: S. Oredsson/O. Schmidt, Europa: 75 år av ständig förändring (ss. 326-337). Stockholm: Ekerlids.
Nergelius, J. (2020). Några tankar om Brexitprocessen: ”A moving taget if ever there was one”. I: Annina H. Persson, Rättsvetenskap: nu och i framtiden (ss. 93-98). Örebro: Örebro University.
Nergelius, J. (2020). Rättighetsfrågor och perspektivskiften: en analys av H-G:s rättsvetenskapliga produktion. I: A. Skarhed/J. Hirschfeldt/M. Ruotsi/D. Westman/S. Carlsson, Ord och rätt: Festskrift till Hans-Gunnar Axberger (ss. 731-744). Visby: Eddy.se AB.
Nergelius, J. (2020). The Relationship Between National Constitutional Courts and the EU Court of Justice: A Matter of Growing Importance in Times of a "Rule of Law Battle". I: R. Arnold/I. Danéliene, The Concept of Democracy as Developed by Constitutional Justice: XXII International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Vilnius, 4-5 October 2019 (ss. 316-341). Vilnius, Lithuania: Constitutional Court, Republic of Lithuania.
Nergelius, J. (2020). The Rise and Fall of Bicameralism in Sweden 1866-1970. I: N. Bijlefeld/C. Grittner/D.E. Smith/W. Verstegen, Reforming Senates: Upper Legislative Houses in North Atlantic Small Powers 1800-present (ss. 216-224). London/New York: Routledge.
Nergelius, J. (2019). Former EU Citizen. I: Antonio Bartolini, Roberto Cippitani, Valentina Colcelli, Dictionary of Statuses within EU Law: The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration (ss. 273-279). Cham, Switzerland: Springer Berlin/Heidelberg.
Nergelius, J. (2019). The Brexit Crisis. I: Andreas Moberg, European Disintegration (ss. 35-40). Göteborg: Göteborgs universitet.
Nergelius, J. (2019). The Constitution of Sweden and European Influences: The Changing Balance Between Democratic and Judicial Power. I: Anneli Albi, Samo Bardutzky, National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law (ss. 315-358). Haag: T.M.C. Asser Press.
Nergelius, J. (2019). The legal situation and rights of former EU citizens. I: Cristina Trenta, Juridicum Anthology 2019 (ss. 35-44). Örebro: Örebro University.
Nergelius, J. (2019). What Explains the Lack of Trust in the EU Among Its Member States?: A Constitutional Analysis of the EU's 'Value Crisis'. I: A. Bakardjieva Engelbrekt; N. Bremberg; A. Michalski; L. Oxelheim, Trust in the European Union in Challenging Times: Interdisciplinary Wuropean Studies (ss. 23-39). Cham: Palgrave Macmillan.
Nergelius, J. (2019). Är bristande beredning av ett lagförslag grund för åsidosättande av en lag enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen? Några reflektioner kring domstolars behandling av gymnasie- och vapenlagarna under 2018. I: R. Arvidsson, P. Leviner, J. Reichel, M. Zamboni, K. Åhman, Festskrift till Wiweka Warnling Conradson (ss. 271-284). Stockholm: Jure.
Nergelius, J. (2018). Tre framtidsmodeller för EU. I: T. Bull; H. Jermsten; S. Uhrbom, Vänbok till Mats Melin (ss. 287-297). Uppsala: Iustus förlag.
Nergelius, J. (2017). Grundrechte in Schweden. I: D. Merten, H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa: Band X - Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa (ss. 287-306). Heidelberg: C.F. Müller.
Nergelius, J. (2017). Human Rights in EU Law 2014: Two key cases of 2013. I: J. Nergelius; E. Kristoffersson, Human Rights in Contemporary European Law (ss. 1-6). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Nergelius, J. (2017). Varför sviktar tilliten till EU-projektet i EU:s medlemsländer?: En konstitutionell analys av EU:s värdekris. I: A. Bakardjieva Engelbrekt, A. Michalski, L. Oxelheim, Tilliten i EU vid ett vägskäl: Europaperspektiv 2017 (ss. 33-54). Stockholm: Santérus Förlag.
Nergelius, J. (2016). The Nordic States and the European Convention on Human Rights. I: Rainer Arnold, The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe (ss. 85-99). . Springer Science+Business Media B.V..
Nergelius, J. (2015). Human rights in EU law 2014: two key cases of 2013. I: Joakim Nergelius and Eleonor Kristoffersson, Human rights in contemporary European law (ss. 1-6). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Nergelius, J. (2015). The Role of the Venice Commission in Maintaining the Rule of Law in Hungary and in Romania. I: Armin von Bogdandy, Pál Sonnevend, Constitutional crisis in the European constitutional area: theory, law and politics in Hungary and Romania (ss. 291-308). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Nergelius, J. & Jarass, L. (2014). Der Nordische Rat und der Nordische Ministerrat. I: Armin Hatje, Peter-Christian Müller-Graff, Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht (ss. 1149-1162). . Nomos.
Nergelius, J. (2014). EU och rättsstaten. I: Nils Karlson, Vilket EU vill vi ha? (ss. 61-102). Stockholm: Ratio.
Nergelius, J. (2014). Remarks on the legal and political status of EU citizenship. I: [ed] Paul van Aerschot and Patricia Daenzer, The integration and protection of immigrants: Canadian and Scandinavian critiques (ss. 103-109). Farnhamn: Ashgate.
Nergelius, J. (2014). Räcker grundlagsändringar för att stärka domstolarna?. I: F. Wersäll/J. Hirschfeldt/A. Eka/E. Fura/K.Å. Modéer, Svea Hovrätt 400 år (ss. 443-471). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Nergelius, J. (2013). Europakten: flexibel integration som grund för euron och EU:s framtid. I: Bakardjieva Engelbrekt, Antonina; Oxelheim, Lars; Persson, Thomas, Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris (ss. 61-84). Stockholm: Santérus Förlag.
Kristoffersson, E. , Persson, A. H. , Nergelius, J. , Hambre, A. , Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. I: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law (ss. 1079-1110). Wien: Peter Lang Publishing Group.
Nergelius, J. (2012). EU – på glid mot Bundesstaat eller tvärtom?. I: Mattias Derlén, Johan Lindholm, Festskrift till Pär Hallström (ss. 283-288). . Iustus förlag.
Nergelius, J. & Zimmermann, D. (2012). Judicial Independence in Sweden. I: Anja Seibert-Fohr, Judicial Independence in Transition (ss. 185-229). Heidelberg/New York/Dordrecht/London: Max Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Springer.
Nergelius, J. (2012). Korruption och svensk mutlagstiftning – några tankar om regleringen “på högsta nivå”. I: Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström, Jan Rosén, Utblick och inblick: vänbok till Claes Sandgren (ss. 409-417). Uppsala: Iustus förlag.
Nergelius, J. (2012). Om Oxenstiernas ständiga aktualitet. I: Arvet från Oxenstierna: reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU (ss. 75-92). Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier.
Nergelius, J. (2011). Hur påverkas svensk äganderättsdebatt av Europadomstolens praxis?. I: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (ss. 101-109). Örebro: Örebro University.
Nergelius, J. (2011). The Swedish state and its subdivisions. I: Tassilo Herrschel, Pontus Tallberg, The role of regions?: Networks, scale, territory (ss. 45-56). Kristianstad: Region Skåne.
Nergelius, J. (2010). Constitutional law. I: Michael Bogdan, Swedish legal system (ss. 39-65). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Nergelius, J. (2010). Laval, Metock and the recent Nordic debate on judicial review. I: Henning Koch, Karsten Hagel-Sørensen, Ulrich Haltern, Joseph H.H. Weiler, Europe. The new legal realism: essays in honour of Hjalte Rasmussen (ss. 527-544). Köpenhamn: DJØF forlag.
Nergelius, J. (2010). Sweden - Constitutional law. I: André Alen, David Haljan, International encyclopaedia for constitutional law (ss. 1-140). . Kluwer Law International.
Nergelius, J. (2008). 2005 - the year when European law and its supremacy was finally acknowledged by Swedish courts. I: Per Cramér, Thomas Bull, Swedish studies in European law, Vol. 2 (ss. 145-156). Oxford: Hart.
Nergelius, J. (2008). Between collectivism and constitutionalism: the Nordic countries and constitutionalism : a ”final frontier” or a period of transition?. I: Joakim Nergelius, Constitutionalism: new challenges : European law from a Nordic perspective (ss. 119-133). Leiden: Martinus Nijhoff.
Nergelius, J. (2008). Political accountability in Sweden. I: Luc Verhey, Hansko Broeksteeg, Ilse Van den Driessche, Political accountability in Europe: which way forward? A traditional concept of parliamentary democracy in an EU context (ss. 229-242). Groningen: Europa Law Publishing.
Nergelius, J. (2008). Till frågan om lagprövning och grundlagsvänlig lagtolkning: än en gång. I: Christina Moëll, Vilhelm Persson, Henrik Wenander, Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (ss. 337-344). Lund: Juristförlaget.
Nergelius, J. (2006). Demokratins transformationer: det institutionella perspektivet. I: Mats Ekström et al., Om demokratins villkor: volym 1 (ss. 179-192). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Nergelius, J. (2019). Why Rule of Law can never be part of an "illiberal” democracy. Konferensbidrag vid ‘30 Years After the Fall of the Berlin Wall: Rule of Law in the European Union’ organised by the Swedish Network for European Legal Studies, Stockholm, Sweden, November 14-15, 2019.
Nergelius, J. (2010). Swedish rules on legislation. I: Luzius Mader, Heinz Schäffer, Text and context - the development of legal techniques and legal culture in the new context of Europe Proceedings of the 8th Congress of the European Association of Legislation (EAL), 18th/19th September 2008, Vienna, Austria. Konferensbidrag vid The 8th Congress of the European Association of Legislation (EAL), 18th/19th September 2008, Vienna, Austria (ss. 93-100). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Nergelius, J. (2009). Main constitutional issues affected by the Lisbon treaty. I: Eugeniusz Piontek, Katarzyna Karasiewicz, Quo vadis Europo III? Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 12-13 listopada 2008. Konferensbidrag vid Konferencja Naukowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 12-13 listopada 2008 (ss. 81-95). Warzsawa: C.H. Beck.
Nergelius, J. (2008). General principles: some reflections on their development in the 21st century. I: Ulf Bernitz, Joakim Nergelius, Cecilia Cardner, General principles of EC law in a process of development reports from a conference in Stockholm, 23-24 March 2007, organised by the Swedish Network for European Legal Studies. Alphen aan den Rhijn: Wolters Kluwer.

Proceedings (redaktörsskap)

Bernitz, U. (ed.) , Nergelius, J. (ed.) & Cardner, C. (ed.) (2008). General principles of EC law in a process of development: reports from a conference in Stockholm, 23-24 March 2007, organised by the Swedish Network for European Legal Studies. Alphen aan den Rhijn: Kluwer (European monograph series 62).

Rapporter

Nergelius, J. (2020). EU:s rättighetsstadga 20 år: Vad har den åstadkommit?. Stockholm: Sieps (European Policy Analysis (Epa) 2020:13).
Nergelius, J. (2015). The accession of the EU to the European Convention of Human Rights: a critical analysis of the Opinion of the European Court of Justice. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) (Sieps (Swedish Institute for European Policy Studies) 2015:3).
Engström, L. , Nergelius, J. , Persson, V. & Tallberg, P. (2011). Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS). Region Skåne.

Samlingsverk (redaktör)

Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2017). Human Rights in Contemporary European Law (2 (pocket)ed.). London: Hart Publishing Ltd (Swedish studies in Euroean Law 6).
Nergelius, J. (ed.) & Saf, C. (ed.) (2017). Juristprogrammet vid Örebro universitet: Jubileumsskrift 10-årsjubileum. Örebro: Örebro universitet.
Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2015). Human rights in contemporary European law. Oxford: Hart Publishing Ltd (Swedish Studies in European Law 6).
Bakardjieva Engelbrekt, A. (ed.) & Nergelius, J. (ed.) (2009). New directions in comparative law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Nergelius, J. (ed.) (2008). Constitutionalism: new challenges : European law from a Nordic perspective. Leiden: Martinus Nijhoff (Raoul Wallenberg Institute human rights library 31).